HOTĂRÂREA NR. 119/2021 privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartament în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședinața extraordinară convocată de îndată din data de 15 iulie 2021,

Având în vedere:

            1.Referatul de aprobare nr. 120/12.07.2021;

            2.Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Toplița sub nr. 20748/2021 a solicitanților KOSA Sandor și KOSA Doina Mirela, trecută în tabelul anexă la prezenta prin care se solicită atribuirea în proprietate a terenului aferente locuinței reprezentând apartament.

  1. Proiectul de hotărâre privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartament în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 120/2021;
  3. În baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare se propune trecerea în proprietatea persoanei fizice, prevăzută în tabelul anexă a cotei de teren aferent apartamentului deținut în baza contractului de vânzare cumpărare;

            6.Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată;

            7.HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale Toplița;

8.Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

9.Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispozițiunilor art.129, alin (1), (2) , art. 139, alin.(3), lit.”g”, coroborat cu art. 5, lit.”cc” și art. 196, alin.1, lit.”a”, art.198, art.199 și art.197, alin.1, alin.2, alin.4 din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E :

            Art.1: Se propune spre atribuire în proprietate a terenului în baza art.36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare, teren aferent apartamentului, de la poziția nr. 3619 din tabelul anexă, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

            Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se însărcinează Comisia Locală de aplicare a Legilor Fondului Funciar, Direcția de Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

            Art.3: Prezenta Hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului municipiului Toplița, Comisiei Județene de aplicare a Legilor Fondului Funciar prin grija Direcției de Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu, precum și persoanelor cuprinse în tabelul anexă , prin grija  Direcției de Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu și se publică pe pagina de web a Primăriei Municipiului Toplița.

 

Toplița la, 15.07.2021

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

CONSILIER-, HIRIȘCĂU HORAȚIU SEVER NICU          SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                              CIOBANU  MIHAI IULIAN

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut