Ședință extraordinară – Proces verbal nr. 11/15.07.2021

Încheiat azi 15 Iulie 2021, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al municipiului Topliţa.

 

Ing. OLARIU DUMITRU – primarul municipiului Toplița – deschide lucrările şedinţei conform art. 133, alin.(2), lit.”a”, art.134, alin.(4), lit.”a”, alin.(3) și alin.(4), art. 135, art.155 alin.(1), lit.”b” și alin. (3), lit.”b” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Supune la vot Procesele Verbale nr.9/23.06.2021 și 10/30.06.2021 ale şedinţelor anterioare a Consiliului Local al municipiului Topliţa care sunt aprobate în unanimitate de voturi de către Consiliul Local al municipiului Toplița.

Supune la vot ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al municipiului Toplița pe care sunt incluse 7 proiecte de hotărâri, care este aprobată în unanimitate de voturi de către Consiliul Local al municipiului Toplița.

Se face apelul nominalşi constată că sunt prezenţi 13 consilieri din totalul de 17 validaţi, lipsând motivat următorii consilieri: Ferencz Vlăduț Ionel; Kondratovici Ionel; Pop Daniela Lenuța și Vodă Marc Ioan Andrei.

În continuare are cuvântul dl. consilier Hirișcău Horațiu Sever Nicu – președintele ședinței.

  1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.32/2021 referitoare

la rectificarea bugetului general al municipiului Toplița prin majorare cu suma de 2245/88 mii lei.

Dl. consilier Coman Ionel – solicită explicații legat de acest proiect de hotărâre.

Ing. Ciobanu Mihai Iulian secretar general UAT – explică Consiliului Local al municipiului Toplița, următoarele: practic se impune revocarea acestui proiect de hotărâre pentru că, la momentul când am aprobat nu era oportună din punct de vedere legal, de ce, anul bugetar 2020 se terminase la 31 decembrie, iar practic nu se mai putea face nici o rectificare bugetară iar bugetul general pe anul 2021 nu îl aveam aprobat, prin urmare această sumă reprezentă practic niște sume provenite din fonduri europene trebuiau evidențiate din punct de vedere contabilicesc și luat în calcul la bugetul pe anul 2021 lucru care de altfel s-a și întâmplat, prin urmare am reanalizat respectiva hotărâre și am sesizat că se impune revocarea ei, deci nu se impunea rectificarea bugetului cu suma respectivă.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – face următoarea precizare: când am aprobat respectiva hotărâre de Consiliu Local în ședința pe comisii am ridicat această problemă, adică cum să rectificăm un buget care practic nu este aprobat sau care este încheiat, mi s-a răspuns că așa se face, acum o revocăm și sunt foarte curios cum, din luna februarie abia acum ne-am dat seama că am greșit, a fost vreo instituție care ne-a informat?

Ing. Ciobanu Mihai Iulian secretar general UAT – răspunde: nu, dar pe parcursul anului dacă ne mai permite timpul mai luăm la purificat hotărârile și unde considerăm că sunt neclarități încercăm să le aducem la zi.

Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 13 consilieri  şi adoptă Hotărârea nr. 114/2021.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație/negociere, pentru

partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipiului Toplița, ce se supun procedurii licitației/negocierii, în scopul valorificării.

 

Dl. consilier Coman Ionel – face următoarea precizare: din raportul Ocolului Silvic reies niște date cu cantitatea de masă lemnoasă mc. și suprafețele respective, m-aș referi la partida nr.10458 în care pe 18 ha. sunt aproape 600 mc.de accidentale, dacă cineva poate să ne dea explicații pentru că în raport nu am văzut persoana care a făcut constatarea respectivă să-și asume cantitatea de pe parcela respectivă.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde dlui. consilier Coman: accidentale sun doborâturi de vânt, dacă este parcela mare se extinde, specialiștii de la Ocolul Silvic își asumă pentru că ei pun în valoare, avem contracte de administrare cu ei.

Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – referitor la materialul lemnos, cheresteaua s-a dublat la preț de anul trecut, nu știu dacă prețul pe care îl aprobăm noi acum nu este prea mic deoarece în raportul de specialitate cel care l-a întocmit a specificat în ce bază a făcut Ocolul Silvic măsurătorile, nu știu de ce la o partidă din 95 lei se face 200 lei și din 59 lei se face 200 lei, cine și pe ce bază stabilește?

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – explică, este în funcție de distanță, de grosime, în funcție de calitate, este detailat foarte bine în raportul de specialitate, puteți să faceți dvs. propunere care le vom supune la vot în Consiliu Local dar nu ați făcut nici o dată.

Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – întreabă, pe ce bază este stabilită această diferență de preț?

Dl. Pășcan Dumitru – șef birou agricol – răspunde, configurația terenului, pantele, distanța.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – face următoarea precizare: în raportul de specialitate este specificat natura tratamentului, amplasarea geografică a partizii, orografia terenului, distanța de colectare, drumuri de acces și transport și calitatea materialului lemnos, sunt  puse la general, ar trebui ca cei care întocmesc acest raport să scrie detailat pe fiecare partidă în parte și atunci putem și noi să stabilim un preț având toate elementele putem și noi să luăm o hotărâre corectă.

Dl. consilier Man Călin Constantin – atât în proiectul de hotărâre cât și în raportul de specialitate ar trebui să dispară sintagma de negociere pentru că adresa Ocolului Silvic spune foarte clar că pentru stabilirea prețului la licitație, nicidecum negociere.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde: la negociere sunt partizile care nu s-au vândut la licitațiile anterioare, s-au o suprapunere care s-a vândut.

Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 10 consilieri, se abțin de la vot următorii consilieri: Calinovici Mihai Achim, Coman Ionel, Man Călin Constantinşi adoptă Hotărârea nr. 115/2021.

  1. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr.13566/05.11.2008 încheiat cu numitul Bălaj Marius Cristinel – chiriaș în locuința ANL, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl.1C, sc.1, ap.1 ca urmare a decesului acestuia și revocarea poziției nr.1 din anexa la HCL nr.66/2008.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 13 consilieri  şi adoptă Hotărârea nr. 116/2021.

  1. Proiect de hotărâre privindaprobarea Documentației de atribuire nr. 20986/07.07.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de proiectare și execuție pentru realizarea proiectului ”Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 13 consilieri  şi adoptă Hotărârea nr. 117/2021.

  1. Proiect de hotărâre privindrectificarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2021 prin majorare cu suma de 234,44 mii lei.

Dl. consilier Coman Ionel – solicită explicații din partea dlui. director executiv legat de rectificarea bugetară.

Dl. Neculai Sterică – director executiv – informează Consiliul Local al municipiului Toplița, următoarele: reiese o rectificare din sumele impuse de Consiliul Județean privind finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special și tot odată au apărut sume nebugetate care au trebuit evidențiate, aceste sume au fost ventilate și distribuite în zonele unde au apărut probleme, la Poliția Locală, la administrativ pentru materiale, obiecte de inventar care să acopere necesarul pentru Trim.III și IV. Tot odată dacă a apărut această rectificare s-a făcut același lucru și pentru ca să pornim SPA-ul și aici nu am avut decât sume simbolice și s-au reașezat astfel încât să pornească fără nici o problemă. S-a făcut un inventar al tuturor problemelor, s-a estimat nivelul cheltuielilor pe fiecare articol și aliniat în parte și tot o dată inclusiv dimensionarea corespunzătoare a veniturilor, deci sume au fost doar viramente. Au apărut sume și la investiții în cadrul aceluiași capitol investiții pe care deocamdată nu sunt șanse să se facă, fondurile au un alt grad de poziție unde cu siguranță se vor finaliza.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – întreabă, avem undeva un plus de 25 mii lei Asociații și Fundații titlul 59.11, în bugetul inițial la Asociații și Fundații 381 mii lei, din câte știu erau sume defalcate pentru tineret, pentru sport și pentru cultură.

Dl. Neculai Sterică – director executiv – răspunde: a apărut problema cu Salvamontul, având în vedere faptul că s-a făcut contractarea serviciului și trebuia contractat mai bine ca oricare s-a contractat pentru a nu exista sincope la derularea contractului.

Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 13 consilieri  şi adoptă Hotărârea nr. 118/2021.

  1. Proiect de hotărâre privindaprobarea modificării și completării anexei nr.8 al Hotărârii Consiliului Local nr.190/2020 referitoare la impozitele și taxele ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplița, pentru anul 2021, cu modificări ulterioare.

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – întreabă: care au fost cheltuielile de întreținere cu Centrul SPA și cât au costat până în momentul de față reparațiile?

Dl. Neculai Sterică – director executiv – răspunde: media costului pe ultimii doi ani a fost undeva între 800 milioane lunar, au fost variații de la 500 la 900 milioane, a fost o singură lună când a fost în echilibru, restul un dezechilibru permanent. Costul este încă greu de estimat încă mai lucrăm la anumite elemente care trebuie reparate și schimbate, dar pentru a asigura funcționalitatea s-au făcut deja lucrările și reparațiile ca atare, încă nu am cuantificat exact, vă pot răspunde mâine sau poimâine.

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – ne-ar ajuta acum în sensul în care ar trebui să luăm o decizie cu privire la tarifele aplicate, să fim și în cunoștință de cauză a tuturor factorilor implicați, iar pe parte de cheltuieli să vorbim de profitabilitate, care a fost raportul de profitabilitate de la deschidere și până acum, presupun că aveți un raport făcut în acest sens.

Dl. Neculai Sterică – director executiv – răspunde: profitabilitatea nu poate fi luată în considerare pentru că este de impact public, iar veniturile sunt complementare în sensul că ele au un efect indirect, este greu de cuantificat ele se întorc în bugetul local sub altă formă, cote de impozit pe venit, cote de TVA plus dispersia pe consumatori care este foarte mare, foarte diversă și greu de luat în calcul pentru că aici se angrenează foarte mulți agenți economici, foarte multe persoane fizice, sunt foarte multe solicitări care vin vara și primăvara pentru SPA, în momentul în care nu merge se vede la impozitul pe venit s-au nivel de TVA – scădere, nu poți să faci corelația directă între SPA și aceste venituri, dar este clar când SPA nu funcționează sunt efecte negative asupra acestor sume.

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – întreabă: în ideea în care media elevilor a fost de 800 milioane/lună lucru susținut de către dvs. aproximativ, care a fost media veniturilor doar la SPA?

Dl. Neculai Sterică – director executiv – răspunde: v-am explicat cheltuielile 800 milioane, veniturile 700 milioane, o singură lună a fost în echilibru, restul tot timpul a fost în dezechilibru, dacă costurile au fost 700 milioane lei veniturile au fost 500 milioane lei asta nu în totdeauna s-a luat în calcul sau făcut extrapolări pe minim doi ani de zile, nu a fost nici o lună peste cheltuieli.

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – deci, să înțeleg că practic suntem lună de lună în pierdere, fiind într-un sistem privat ești falit.

Dl. Neculai Sterică – director executiv – răspunde: efectele complementare sunt mult mai mari.

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – întrebare pentru dl. primar și dl. administrator: în momentul în care dvs. ați elaborat aceste tarife ați făcut cumva o dezbatere, ați invitat cumva și mediul privat în discuții și când spun mediu privat spun proprietarii de pensiuni autorizate care conform borderourilor nu v-ați gândit la ei să faceți un pachet de servicii în măsura limitei legale, s-au purtat negocieri / discuții pe acest sens?

Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public –  răspunde: la propunerea dvs. ce am discutat zilele trecute că pensiunile care sunt în totalitate clasificate a fiind plătitoare de taxe și impozite în timp să le acordăm niște facilități pentru clienții lor, cei care au lucrat la aceste tarife s-a luat în discuție dar v-am solicitat chiar și dvs. să veniți cu un cadru legal pentru că noi nu l-am găsit, nu vom abandona cercetarea, în momentul în care vom avea un cadru legal îl vom oferi cu mare drag pentru că sunt aducători de venituri la bugetul local și chiar am fi foarte încântați să putem oferi astfel de servicii. În altă ordine de idei la partea de calculații asemenea Cinematografului am făcut un calcul despre rentabilitate deși la autoritatea publică nu se cuantifică toți factorii, la SPA s-a făcut o simulare însă avem în lucru niște puncte care clar va aduce o economie pe perioada de vară de cel puțin 15-20 mii lei și pot să vă spun că în urma discuțiilor avute și calculelor cu privire la panourile solare care vor fi montate pe SPA, vor fi 48 de panouri solare, toate sunt conectate la un boiler de 2000 litri, din calculele făcute dacă vom folosi acest sistem de panouri solare pentru încălzirea apei din bazin vom putea face o economie la peleți de 15-200 mii lei. Mai sunt și alte puncte care sunt în calcul, pentru optimizare aș putea să vă spun că în curând vom putea demonstra că dacă folosim niște tarife care să atragem pe tot parcursul zilei clienți atunci ne-am putea face treaba din toate punctele de vedere public și economic. În momentul în care toate modificările și modernizările sunt funcționale putem să vă prezentăm periodic un cost/ calcul/eficiență al acestui SPA inclusiv despre ce vă spunea dl. Neculai de impact asupra veniturilor la buget prin biletele vândute, taxe și impozite, cote defalcate.

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – să înțeleg că, momentan facilitățile vor veni în timp asta am înțeles nu s-a implicat de loc mediu privat, turismul pentru care mizăm toți nu a fost chemat la masă, totuși de ce este atât de extraordinară această listă de prețuri sau care este natura extraordinară a lucrurilor încât noi dacă nu am parcurs niște etape, nu am stat la masă cu oamenii pentru care milităm să-i ajutăm și să sprijinim și turismul am și micșorat costurile pentru a fi o gaură și mai mare în bugetul Primărie decât cea precedentă, de ce această hotărâre în ședință extraordinară și nu în ordinară pentru a fi avut timp pentru discuții pe toate planurile?

Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public –  răspunde: nu știu dacă dvs. ați fost implicat în discuții cu mediul privat, dar eu pot să vă garantez că personal m-am ocupat de treaba aceasta, eu v-am invitat, sunteți bine venit cu orice propunere, dar vreau să vă corectez la un aspect, tarifele nu au scăzut la nici un punct exceptând copii unde pentru copii împreună când am preluat fiecare funcția în această Primărie am spus că vom face absolut totul pentru copii, copii au gratuitate nu de la 6 ani ci de la 12 ani în jos, toți elevii indiferent de intervalul orar au 10 lei intrarea, restul tarifelor sunt dimensionate pe 3 ore și nu pe 4 ore cum a fost înainte, dacă le comparați veți vedea că tarifele sunt ușor peste ce a fost la nivelul anului 2019 ceea ce din punct de vedere al inflației și a faptului că au trecut doi ani de zile este destul de justificat, din eficientizare încercăm să le aducem la un echilibru, vom discuta pe cifre, veți avea o imagine clară a cheltuielilor și veți putea decide în cunoștință de cauză după o lună două de funcționare dacă le majorați sau nu. Tarifele sunt scăzute prin intervale orare care din istoricul la SPA de exemplu de la 9,oo la 14,oo în timpul săptămânii era gol, apa era încălzită 24 din 24 de ore, filtrare personal, în general clienții veneau seara sau în weekend, prin dimensionarea tarifelor încercăm să atragem clienți, persoanele care sunt în pensie sau tinerii care își permit să vină în timpul zilei ca acești clienți să fie repartizați zi de zi și pe toate intervalele orare.

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – după cum știți am avut discuții și înainte de ședință, noi am fost nelămuriți cu privire la anumite categorii din tabelul respectiv și mai exact la elevi și studenți și am ridicat problema modificării pentru elevi și studenți localnici pentru a sprijinii copii toplițeni ca să facă sport și activități sportive și să venim cu un pachet mai bum pentru ei, iarăși chestia cu mediul privat nu este cuprinsă și încă nu se cunoaște cadrul legal în care se poate face acest lucru din care proprietarii de pensiuni să achiziționeze pachete de abonament sau pachete de bilete la un cost redus să spunem, trebuie să studiem bine acest lucru și să nu luăm o hotărâre pe repede înainte, copii cu vârstă de 12 ani doar însoțiți de un adult, eu vă pun o întrebare, ce înseamnă copii, ca și număr, câți copii la un adult, sau câți adulți la un grup, nu avem grupurile cuprinse în pachetul tarifar?, deci să înțeleg că la poziția 7 la copii sub 12 ani doar însoțiți de un adult, eu ca și adult mă pot duce cu copilul mei la SPA fie cu o echipă de fotbal pentru că sunt însoțitor. Eu nu cred că sunt lămurit, drept urmare propun sincer analizarea lucrurilor susținute de către mine și propun amânarea proiectului de hotărâre.

Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public –  explică următoarele: la partea de copii 12 ani însoțiți de către un adult ați ridicat foarte bine problema, noi nu am reușit să stabilim un n umăr de copii, personal v-aș fi recunoscător dacă ați propune un număr de copii pentru că este o chestiune destul de delicată și din punct de vedere al abuzului, dar și din punct de vedere al copiilor care îl are o familie. Practic dorim să  implicăm școlile, vrem să deschidem SPA-ul cât de urgent posibil, se lucrează la un sistem de acces pe bază de brățări, atunci poate tarifa în felul acesta și orele suplimentare, cu tarifele vechi nu putem funcționa. Fiind închis SPA-ul anul trecut pe motiv de renovare au fost foarte multe abonamente vândute persoanelor chiar în ziua în care s-a închis SPA-ul, avem multe solicitări, ce facem cu acele persoane pentru că ne-au adresat această întrebare, au dat banii pe abonament din punct de vedere al abonamentului și al hotărârii valabilitatea este de 6 luni de zile, practic eu propun să le acordăm o șansă să putem să le recalculăm conform tarifelor noi abonamentele dar va trebui hotărâre în acest sens.

Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – eu am avut o pledoarie din timpul când lucram în Primărie și o mai susțin încă o dată, faptul că sunt unele organisme interioare în Primărie care se ocupă cu așa ceva, discuția aceasta am avut-o și cu vechea conducere pe motivul că, Casa de Cultură nu producea bani la momentul respectiv, clar, dacăștim și la nivel național din bugetul național se alocă un procent obligatoriu  pentru cultură, eu zic că ne cramponăm în niște detalii atât de mici uneori ca să nu treacă o hotărâre de Consiliu, cred că era bine din momentul în care s-a trimis ordinea de zi pe motiv că se deschide SPA-ul, în mediul online discuțiile au fost extraordinar de diverse și dvs. ați avut un aport asupra lor și puteați să găsiți o cale de mijloc în susținerea antreprenoriatului public și privat cu toate că nu știm dacă legislația în vigoare ne permite acest lucru, se putea veni cu soluții concrete, iar discuțiile care au ajut loc ½ oră,  discuții pe care teoretic le-am avut și în comisie, ne repetăm doar ca să dea bine. Nu mai doresc să avem comisii comune, propune să fie comisii separate, la ore separate pentru a putea purta discuții civilizate, dacă se poate dle. secretar a modifica în Regulament.

Dl. consilier Macarie Olimpiu Marius – felicită administrația Primăriei pentru achiziționarea aparaturii performantă, adică ne învață să vorbim civilizat, este un pas înainte, ne civilizăm. În al doilea rând sunt foarte surprins de intervenția dlui. consilier Calinovici pentru că nu mă așteptam ca o persoană din mediu privat să nu înțeleagă rolul SPA construit de vechea administrație și foarte bine a făcut că la construit, care aduce bani la buget și modul acesta simplist de a pune problema cât am cheltuit și cât profit am făcut sau nu am făcut, cred că este un obiectiv realizat de către Primărie să aducă turiști în localitate mi se pare simplist. Pe de altă parte este ca și cum am spune ce facem pentru școală pentru că nu aduce profit, de ce să investim noi în școală atâta timp cât cheltuielile sunt atât și profitul este 0, cam așa ați pus problema și nu mi se pare deloc ok. Legat de prețuri din ce am înțeles eu poate că nu am fost bine informat, haideți să ne uităm puțin și la mediul privat la ce prețuri au. Apropo dle. consilier Szabo cred că ar fi trebuit la începutul ședinței să informați Consiliul Local că vă abțineți de la vot pentru că aici se hotărăsc niște prețuri la piscine – SPA-uri și dvs. sunteți administratorul unui ștrand, atenție mare la conflictul de interese, poate greșesc, nu știu. Să ne uităm și la mediul privat la prețuri, pe de o parte spuneți că vreți prețuri mici, că băgăm în faliment SPA-ul, pe de altă parte spuneți că mediul privat nu a fost consultat, să le facem pachete celor din mediul privat, să le dăm facilități, până la urmă ce doriți, să facem profit sau să facem facilități, pentru că sunteți foarte ambiguu în exprimare, trebuie să vă hotărâți.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – precizează următoarele: referitor la cele precizate de către dl. consilier Macarie privind aparatura achiziționată care funcționează bine din punctul meu de vedere aceasta nu funcționează bine. Cât despre rentabilitatea SPA-ului și eu sunt de acord să fie rentabil pentru oraș și nu pentru Primărie. Referitor la prețuri ar fi fost normal să avem o dezbatere nu să primim înainte cu o zi de ședință materialele și să le aprobăm a doua zi, eu personal am avut niște propuneri inclusiv pentru toplițeni să fie un tarif diferențiat, personal am sunat la Prefectură luând model SPA-ul de la Tușnad și Praid unde tot la fel au tarife diferențiate pentru localnici, inițial Prefectura mi-a spus că esteok așa, astăzi după ce am vorbit cu dl. Rugină mi-au spus nu mai este așa, eu consider că trebuie să avem timp pentru consultări cu specialiști și să găsim soluții, inclusiv pentru pensiuni referitor la pachetele de care vorbea dl. consilier Calinovici, să-i obligăm pe cei care au pensiuni să fie clasificați să plătească impozite, dar trebuie să vedem dacă ne lasă cadrul legislativ, din câte știu nu s-a găsit această modalitate. Taxele și impozitele când se aprobau în fiecare an și tarifele pentru SPA obligatoriu era dezbatere publică, în hotărâre avem aprobate tarifele vechi ar putea să se deschidă SPA-ul, propunerea dlui. consilier Calinovici să amânăm acest proiect pentru data viitoare în care să avem timp să o dezbatem, să avem timp pentru sistemul soft de care preciza dl. Rugină o să fie brățările o să fie mult mai ușor din punctul meu de vedere și până atunci putem face o hotărâre gândită bine care să acopere toate necesitățile și să vedem eventualele posibilități legale.

 

Dna. consilier Borș Andra Ramona – sunt de acord că trebuie să gândim foarte bine prețurile legate de intrarea la SPA, de asemenea să fim atenți și la posibilele acuzații de discriminare, nu știu dle. consilier Calinovici dacă aici facem separatisme legate de cei din oraș și cei din afara localității. Am cunoștință despre un SPA din țară sancționat tocmai pentru discriminare. Nu putem condiționa deschiderea SPA-ului de prețurile acestea și dacă punem bețe în roate din nou, facem un deserviciu comunității. Trebuie să discutăm cu toții și să ajungem la un consens pentru ca SPA-ul să funcționeze și chiar dacă ulterior vor mai apărea vouchere sau alte facilități, acum să nu condiționăm deschiderea SPA-ului de acestea.

Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – încă din ședința din data de 30 iunie am spus că hotărârea legat de prețurile la SPA să nu vină în ultimul timp pentru a avea timp să o studiem și exact așa s-a întâmplat, ieri a venit și astăzi trebuie să aprobăm, eu dacă votez un proiect trebuie să am o bază de calcul, ce să votez un tabel pe care nu este o bază de calcul, vreau să știu la cât se ridică costurile cu SPA-ul pentru o lună de zile, la cât se ridică pierderile?

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – precizează următoarele: pe noi nu ne interesează profitul, SPA-ul este construit din banii toplițenilor, pe noi ne interesează să funcționeze, SPA-ul este deschis pentru toplițeni și turism și legat de propunerile făcute de către dl. consilier Calinovici suntem de acord, dar veniți cu bază legală, dl. consilier Buzilă a spus că a vorbit la Prefectură și noi am vorbit la Prefectură ni s-a spus dacă nu veniți cu bază legală vă respingem hotărârea, veniți cu bază legală și modificăm de câte ori este nevoie, eu nu cred că trebuie să condiționăm, putem modifica prețurile de câte ori dorim noi, săptămâna trecută m-ați întrebat când deschideți SPA-ul, pe facebook tot la fel când deschideți SPA-ul, eu am mers pe cuvântul dlui. Stan că este totul în regulă și când am mers am găsit un dezastru și un dezastru a fost și când s-a construit, curge piscina interioară, toată lumea sare la gâtul nostru, dar nu întreabă nimeni unde sunt cei 20.000 euro care s-a turnat beton peste ei, a întrebat cineva acest lucru?, unde sunt banii pe care i-am dat pe cheltuieli judecătorești din cele 10 procese, nu întreabă nimeni de acești bani, acestea sunt pierderile orașului, nu că vrem să facem ceva pentru toplițeni și ni se bag bețe în roate.

Dl. Ciobanu Mihai – secretar general UAT – explică următoarele: după cum observați din titulatura proiectului este o modificare a anexei nr.8 la hotărârea nr.190/2020 privind impozitele și taxele ce constituie venituri la bugetul local, dacă nu se modifică nimic la această anexă ea rămâne în forma inițială și produce efecte ca și până acum, nu pot eu să opinez că prețurile din anexa inițială sunt în regulă sau nu pentru că nu am nici un fel de acoperire cu privire la chestiunea aceasta.

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – dle. primar noi nu vă punem bețe în roate și nu vă blocăm deschiderea SPA-ului.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – precizează următoarele: tot aud de probleme care au fost înainte și categoric că au fost, dar unele persoane se comportă exact cum ar fi venite de pe lună, atât dl. primar în funcție care era în locul dlui. Bodor a fost timp de 8 ani viceprimar, nu am auzit nici o dată de discuția ce s-a întâmplat cu forajul, trebuia să spună atunci, dl. consilier Macarie a spus ceva legat de fântâna arteziană, noi nu o să facem greșeala să tăcem din gură 4-8-10-12 ani de zile și după ce se schimbă primarul atunci începem să vorbim, nu și sunt foarte supărat pe treaba aceasta pentru că evităm probleme care există.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde: exact același lucru îl faceți, ați tăcut 12 ani, iar în momentul de față săriți la gâtul meu, eu nu fac cum face dl. viceprimar în loc să vină la mine să discutăm problemele orașului le ridică în ședință, eu când eram viceprimar discutam problemele cu dl. primar în biroul dânsului, dar acum nu am cu cine.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – eu cred că era datoria dvs. fiind în opoziție să veniți cu problemele respective să le faceți publice, eu dacă nu am făcut-o și o fac acum nu cred că așa se procedează, iar cu pusul bețelor în roate nu sunt de acord, anul acesta am avut deja aprobate în jur de 100 HCL-uri din care decât două nu au fost aprobate, respectiv una cu lemnul și mașina dvs. de serviciu, în rest au trecut toate, ce investiții nu a putut să se facă Primăria Toplița din cauza consilierilor care sunt puți pe rele?

Dl. consilier Bodor Attila Bela – viceprimar municipiul Toplița – precizează următoarele: vreau să vă întreb dle. primar prin ce dispoziție mi-ați dat dvs. atribuții mie, îmi luați și dreptul să reprezint populația Topliței, până când nu îmi dați nici o sarcină și atribuție, ce pretenție aveți față de viceprimar, dl. primar Platon v-a dat liberate și toată puterea din oraș, dvs. ignorați și vă bateți joc de opoziția politică a orașului în care nu am nici un drept, așa ceva nu există într-o lume civilizată ce faceți dvs. dle. primar și pentru asta trebuie să vă țineți gura și nici să nu aveți pretenția să mă duc pe preșul dvs.ca să mă aplec și să mă rog de dvs., măcar dreptul să reprezint populația și referitor la ce a specificat dl. consilier Negrea cu sticla, lui îi place cel mai mult sticla, el este cel mai bun, trage de urechi pe toată lumea fără experiență, fără știință, fără nimic, vă rog schimbați-vă atitudinea și mai uitați-vă și în grădina dvs. nu căutați greșeli numai în curtea altora.

Dl. consilier Coman Ionel – legat de acest proiect de hotărâre chiar dacă există o propunere de amânare care nu are ca efect negativ deschiderea SPA-ului aș vrea să menționez la taxe sportive pentru terenul de tenis de câmp adulții plătesc 10/oră, pentru elevi/studenți gratuit, în noua hotărâre pentru elevi și studenți propune 5 lei/oră, mai mult cine supraveghează acest teren de tenis de câmp, dacă SPA-ul este supravegheat aici cine supraveghează baza sportivă, rămân la varianta de a se modifica viitorul proiect la tariful de 5 lei/oră pentru elevi și studenți.

Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public –  răspunde: pentru baza sportivă din Toplița nu avem o persoană anume care să se ocupe efectiv de ea, în momentul de față avem un băiat angajat care se va ocupa de baza sportivă are în administrare și grijă tot ceea ce înseamnă stadion și celelalte terenuri pe care le avem, dânsul după ce veți vota aceste tarife are în dotare o tabletă și o imprimantă portabilă la curea și în momentul în care eliberează conform programării va tăia pe loc bilet, acele bilete instant vor apărea automat la taxe și impozite, practic partea de infrastructură este rezolvată, la copii am pus 0 lei pentru că în general copii care practică cei sub 12 ani știți bine că practică tenisul sub aripa unui instructor, noi așa am gândit-o, susținem tineretul îi împingem pentru a practica sport fără să le îngrădim accesul, dar decizia este a dvs.

Dl. consilier Coman Ionel – este justificată explicația dânsului. Referitor tot la tineret și sport se apropie zilele toplițene, întreabă dacă se vor organiza activități sportive cum au fost anii anteriori și dacă va fi ceva prin oraș?

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde dlui. consilier Coman: am spus și la ședința anterioară, nu se organizează zilele toplițene.

Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local cu  votul a 9 consilieri împotrivă, 3 pentru și o abținere amână proiectul de hotărâre pentru ședința următoare.

  1. Proiect de hotărâre privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartament în baza art.36 din Legea nr.18/1991 – Legea FonduluiFunciar – republicată, cu modificări și completări ulterioare.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 13 consilieri  şi adoptă Hotărârea nr. 119/2021.

 

Următorul președinte de ședință este dl. consilier Hirișcău Horațiu Sever Nicu.

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, dl. consilier Hirișcău Horațiu Sever Nicu mulţumeşte pentru participarea la şedinţăşi declară lucrările acestei şedinţe închise.

Anexăm în original CD cu înregistrarea şedinţei Consiliului Local al municipiului Topliţa din data de 15.07.2021.

 

Topliţa, la 15.07.2021.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                          SECRETAR GENERAL UAT,                         

CONSILIER – HIRIȘCĂU HORAȚIU SEVER NICU                  CIOBANU MIHAI IULIAN

 

Redactat / dactilografiat

Numele şi prenumele

Funcţia Semnătura Data Nr.exp.
Vîlcan Lucia Secretar – dactilograf 15.07.2021 7

 

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut