HOTĂRÂREA NR. 103/2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 88/2021 referitoare la aprobarea „Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din Municipiul Toplița”, pe anul 2021

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 23 iunie 2021,

 

Având în vedere :

Referatul de aprobare nr. 107/08.06.2021,

Raportul de specialitate nr. 18316/14.06.2021,

Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 88/2021 referitoare la aprobarea „Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din Municipiul Toplița”, pe anul 2021;

Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 104/2021;

În conformitate cu :

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare – art. 26, art. 32,

Legea tinerilor nr. 350/2006 cu modificările şi completările ulterioare – art. 3, art. 20, art. 22 și art. 28;

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 25 lit. f),

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată ;

În baza prevederilor  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Toplița nr.   61/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Toplița pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 – capitol 67.02.05.02 – articol 59.11 suma de 100.000 lei;

 

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi (2)  lit. d,  alin. (7) lit. e,  art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee ) , art. 196, alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 și alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1.            – Se aprobă  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 88/2021, după cum urmează:

  1. 1. Se modifică pct. 9 din Anexa nr. 2 – Ghidul solicitantului pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect în cadrul Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din Municipiul Toplița pe anul 2021, după cum urmează:

„9. Instrucțiuni privind data limită care trebuie respectată şi formalităţile care trebuiesc îndeplinite

Municipiul Toplița lansează anual cel puţin o sesiune de selecție a proiectelor. Suma aferentă sesiunii de selecție este de 100.000 lei. În caz justificat se va organiza și o a doua sesiune a proiectelor.

Cererea de finanțare se depune într-un plic sigilat la sediul administrativ al Primăriei Municipiului Toplița, str. Nicolae Bălcescu, nr.14 sau scanată într-un singur fișier în format PDF, care va fi înaintat în format electronic în cursul zilei respective la adresa de e-mail secretariat@primariatoplita.ro.

Data limită de depunere este _____ 2021, orele 12:00. Denumirea fișierului PDF va conține denumirea entității care solicită finanțare nerambursabilă și titlul proiectului pe scurt.

Propunerile de proiecte transmise după termenul limită de la alineatul precedent, nu vor fi luate în considerare.”

  1. 2. Se modifică pct. 11 din Anexa nr. 2 – Ghidul solicitantului pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect în cadrul Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din Municipiul Toplița pe anul 2021, după cum urmează:

11. Condiţiile de modificare sau de retragere a proiectului

Depunerea, modificarea sau retragerea propunerii de proiect se face cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare.

  1. Se completează Anexa nr. 2 – Ghidul solicitantului pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect în cadrul Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din Municipiul Toplița pe anul 2021 cu următorul document: ”Declarație”, în vederea conformării cu reglementarea de la art. 12 din Legera nr. 350/2005, respectiv cu prevederile lit. ”h” de la pct. 8 din Ghidul solicitantului, conform anexei nr. 1.
  2. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă nr. 4 – ”Cerere de finanțare”, conform anexei nr. 2.

Art.2. – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta.

Art.3. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 88/2021 rămân neschimbate și aplicabile.

Art.4. – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia buget-finanțe, Compartimentul juridic și biroul investiții, achiziții, proiecte-programe dincadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.5. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcţiei Buget – Finanţe, Biroului Investiţii, Programe şi Proiecte, Compartimentului juridic – arhivă și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina web a municipiului Topliţa.

Toplița, la 23.06.2021

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                    Contrasemnează pentru legalitate – Secretar,

 CONSILIER   – DOBREAN OLGA ANA                    CIOBANU   MIHAI IULIAN

Sari la conținut