HOTĂRÂRE NR. 108 / 2021 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 55/03.01.2013, încheiat cu doamna Vlaic Otilia – chiriaș în spațiul cu destinație de locuință din imobilul situat în str. Libertății, nr. 59, ap. 4.

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 23 iunie 2021,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  103/03.06.2021;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 17673 / 08.06.2021;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea  prelungirii duratei contractului  de închiriere nr. 55/03.01.2013, încheiat cu doamna Vlaic Otilia – chiriaș în spațiul cu destinație de locuință din imobilul situat în str. Libertății, nr. 59, ap. 4.;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 109/2021;

–  Cererea nr. 17378/07.06.2021. a doamnei Vlaic Otilia  prin care solicită prelungirea contractului  de închiriere;

–  Procesul verbal  al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, modificată;

– OUG nr. 40/1999 – actualizată, privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale Toplița;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

                În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

                În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q, art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1: Se  aprobă  prelungirea duratei contractului  de  închiriere nr. 55/03.01.2013, încheiat cu doamna Vlaic Otilia – chiriaș în spațiul cu destinație de locuință din imobilul situat în str.Libertății, nr. 59, ap. 4, pe o  perioadă de 3 luni, începând din data de 01.07.2021.

Art.2: Se împuterniceşte administratorul public al  municipiului Topliţa pentru semnarea  actului adițional la contractul  inițial.

Art.3 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  Primarul municipiului Toplița prin: administrator public, serviciul impozite și taxe, compartimentul spațiu locativ și compartimentul juridic.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la   art. 3, doamnei Vlaic Otilia prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  23.06.2021.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                           CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – DOBREAN OLGA ANA                 SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut