HOTĂRÂRE NR. 107 / 2021 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.8269/30.06.2014, încheiat cu doamna Cotfas Monica-Maria – chiriaș în locuința ANL, situată în municipiul Toplița, str.Izvoarelor,bl.1C,sc.2,ap.6.

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 23 iunie 2021,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 102/02.06.2021;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 17672 / 08.06.2021;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea  prelungirii duratei contractului  de închiriere nr.8269/30.06.2014, încheiat cu doamna Cotfas Monica-Maria – chiriaș în locuința ANL, situată în municipiul Toplița, str.Izvoarelor,bl.1C,sc.2,ap.6.;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 108/2021;

–  Cererea nr. 16856/02.06.2021 a doamnei Cotfas Monica-Maria  prin care solicită prelungirea   contractului  de închiriere;

–  Procesul verbal  al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

Ținând cont de:

– Legea  nr. 152/1998 – privind înfiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe- republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art.8 alin. (5);

– HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 – privind înfiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată – art.15 alin. (14);

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale Toplița;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1: Se  aprobă  prelungirea duratei contractului  de  închiriere nr. 8269/30.06.2014, încheiat cu doamna Cotfas Monica-Maria – chiriaș în locuința ANL, situată în municipiul Toplița, str.Izvoarelor,bl.1C,sc.2,ap.6, pe o perioadă de 1 an, începând din data de 01.07.2021.

Art.2:Se împuterniceşte administratorul public al  municipiului Topliţa pentru semnarea  actului adițional la contractul  inițial.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Toplița prin: administrator public, serviciul impozite și taxe, compartimentul spațiu locativ și compartimentul juridic.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la   art. 3, doamnei Cotfas Monica-Maria prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  23.06.2021.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                      CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – DOBREAN OLGA ANA                SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut