HOTĂRÂREA NR. 94 / 2021 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii spațiului cu destinație de locuință situat în imobilul din str.Libertății, nr.59, ap.5, domnului Bucunea Nicușor-Alexandru și stabilirea chiriei lunare.

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27 mai 2021,

 

Având în vedere:

 – Referatul de aprobare nr.  94/12.05.2021;

 – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 14594/12.05.2021;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării în vederea  închirierii spațiului cu destinație de locuință situat în imobilul din str.Libertății, nr.59, ap.5, domnului Bucunea Nicușor-Alexandru și stabilirea chiriei lunare;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 95/2021;

 – Cererea nr. 10643/06.04.2021  a doamnei Voica Lucia-Gabriela;

 –  Dosarul întocmit de către domnul  Bucunea Nicușor-Alexandru prin care solicită o locuință;

–  Procesul verbal  al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

– Hotărârea Consiliului Local nr.192/2020 privind criteriile și actele justificative necesare care însoțesc  cererile și  locul de primire a acestora în vederea  repartizării locuințelor sociale și de necesitate din fondul locativ al

 – Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2021 privind aprobarea listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă din fondul locativ al municipiului Topliţa – poziția nr. 2 din Anexă;

municipiului Toplița;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare – art. 43;

– Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, modificată – art. 22;

 – OUG nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe, modificată;

 –  HG. nr. 310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă;

– Legea nr. 287/2009- Codul civil, republicată și modificată – art. 1777 și următoarele;

– Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

 –   Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale

–  Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

–  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q, art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 : (1) Se aprobă repartizarea în vederea  închirierii spațiului cu destinație de locuință din imobilul situat în str. Libertății, nr.59, ap.5, domnului Bucunea Nicușor – Alexandru, pe o perioadă de 5 ani, începând din data de 01.06.2021.

             (2) Cuantumul chiriei lunare se stabilește în sumă de 35,70 lei.

Art.2 : Se împuterniceşte administratorul public al  municipiului Topliţa pentru semnarea  contractului  de închiriere.

Art.3 : Cu aducere la îndeplinireaprevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin:

  • administratorul public;
  • serviciul impozite şi taxe;
  • compartiment spațiu locativ;
  • compartiment juridic-arhivă.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la art. 3, domnului Bucunea Nicușor-Alexandru prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin   publicare pe pagina web a municipiului.

 

Topliţa la,  27.05.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – COMAN IONEL                     SECRETAR GENERAL  UAT- CIOBANU  MIHAI

Sari la conținut