HOTĂRÂREA NR. 8/2023 Privind aprobarea proiectului ”Centru Comunitar Integrat Toplița”, din cadrul apelului de proiecte PNRR Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională COMPONENTA: 12 – Sănătate INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești Investiția specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate, precum și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 16.01.2023,

Având în vedere:

 • Referatul de aprobare nr. 19/11.01.2023;
 • Raportul de specialitate nr. 1166/11.01.2023;
 • Proiectul de hotărâre privind aprobare a proiectului  ”Centru Comunitar Integrat Toplița”, din cadrul apelului de proiecte PNRR Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională COMPONENTA: 12 – Sănătate INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești Investiția specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate, precum și a cheltuielilor legate de proiect;
 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.  9/2023;

Ținând cont de:

 • Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență și ale Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României;
 • OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare;
 • HG nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
 • Ordin MS nr. 2.931/2021 privind aprobarea Manualului centrelor comunitare integrate;
 • Ghidul de finanțare pentru beneficiari preselectați – PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, APEL DE PROIECTE NECOMPETITIV – COD APEL: MS-0014 Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională COMPONENTA: 12 – Sănătate INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești Investiția specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate;
 • OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, modificată;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ,
 • Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare ;
 • HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;
 • Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
 • Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. 1 , alin. 2 lit. b, d, alin. 7 lit. k, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), alin. (2) si alin. (4) din OUG nr.57/2019- Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. Se aprobă proiectul Centru Comunitar Integrat Toplița”, în vederea contractării și finanțării acestuia în cadrul Planul Național De Redresare și Reziliență – Componenta C12 – Sănătate – Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – I1.4: Centre Comunitare Integrate, apelul de proiecte MS-0014.

ART.2. Se aprobă valoarea totală nerambursabilă a proiectului ”Centru Comunitar Integrat Toplița”, în cuantum de 978.005,70 lei (fără TVA), respectiv în cuantum de  1.163.826,78 lei (inclusiv TVA).

ART. 3.  Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării pentru acoperirea cheltuielilor conexe ce pot apărea pe durata implementării.

ART. 4. Se aprobă Nota de fundamentare, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

ART. 5. Se aprobă informațiile  – documentele suport care atestă scorul obținut la criteriile pentru care au oferit răspunsuri în cadrul sesiunilor de colectare a datelor, respectiv:

– Acord de parteneriat încheiat cu UNICEF, Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, nr. 44.615/29.12.2022;

– Protocol de colaborare încheiat cu Direcția de Sănătate Publică a Județului Harghita, nr. 44534/29.12.2022;

– Protocol de colaborare încheiat cu Asociația Centrul de Servicii Integrate nr.875/10.01.2023;

–  Act adițional nr.1 la contractul  nr. 43.739/ 21.12.2022 pentru acordarea de servicii de îngrijiri la domiciliu încheiat cu Asociația Caritas Alba iulia – Asistență Medicală și Socială

– Act adițional nr. 1/2022 la contractul nr. 43464/20.12.2022 încheiat cu Asociația Îngrijiri la Domiciliu-Toplița;

ART.6. Se împuternicește dl. Olariu Dumitru – Primarul municipiului Toplița, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Toplița.

ART.7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Toplița prin Biroul Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu și Direcția Buget Finanţe din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

ART.8. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Primarului Municipiului Toplița, Direcției Buget-Finanțe, Biroul Investiții, Achiziții publice din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

Toplița, la 16.01.2023.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                      CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  NEGREA GHEORGHE ALIN        SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

anexa 8

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut