HOTĂRÂREA NR. 7/2023 Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 174/2022 referitoare la aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică a Primăriei, Consiliului Local, Bibliotecii și Casei de Cultură din Municipiul Toplița”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 6 ianuarie 2023,

Având în vedere:

 • Referatul de aprobare nr. 5/05.01.2023;
 • Raportul de specialitate al biroului investiții nr. 244/05.01.2023;
 • Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 174/2022 referitoare la  aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică a Primăriei, Consiliului Local, Bibliotecii și Casei de Cultură din Municipiul Toplița”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia;
 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.  7/2023;
 • Solicitarea de clarificări primită prin platforma PNRR, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. nr. 223/05.01.2023;

Ținând seama de:

 • OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, modificată;
 • HG nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
 • Ordin MDLPA nr. 441/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte, Componenta C5 – VALUL RENOVĂRII, AXA 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE;
 • OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, modificată – art. 71 ;
 • OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, modificată;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare – art. 44,
 • Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare ;
 • HCL nr.154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;
 • Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
 • Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. 1 , alin. 2 lit. b, d, alin. 7 lit. k, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), alin. (2) si alin. (4) din OUG nr.57/2019- Codul Administrativ,              

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. Se aprobă  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 174/2022, după cum urmează: 

 1. Se modifică art. 3, care va avea următorul cuprins: 

”(…) Art. 3. – Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului (Cererii de finanțare) pentru obiectivul de investiții “Renovarea energetică a Primăriei, Consiliului Local, Bibliotecii și Casei de Cultură din Municipiul Toplița” în cuantum de 23.618.130,06 lei (fără TVA), echivalent a 4.797.800 EUR (fără TVA), din care 23.002.792,56 lei (fără TVA), echivalent a 4.672.800 EUR (fără TVA) aferenți valorii lucrărilor de renovare energetică și 615.337,50 lei (fără TVA), echivalent a 125.000 EUR (fără TVA) aferenți valorii stațiilor de încărcare vehicule electrice. 

ART.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 174/2022 rămân neschimbate și aplicabile. 

ART.3. – Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei, se însărcinează Primarul localității, prin Direcția buget-finanțe și Biroul Investiții, Achiziții publice din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

ART.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Primarului Municipiului Toplița, Direcției buget-finanțe, Biroul Investiții, Achiziții publice din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

Toplița, la 06.01.2023.

 PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU  LEGALIATE

Consilier – NEGREA GHEORGHE ALIN         SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                         CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut