HOTĂRÂREA NR. 62/2022 privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere nr. 1384/2014 încheiat cu Șimon Eva – chiriaș în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară  din data de 31 Martie 2022,

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  64/16.03.2022;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 9490 / 21.03.2022;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării, prin act adițional a contractului de închiriere nr. 1384/2014 încheiat cu Simon Eva – chiriaș  în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 63/2022;

–  Cererea  nr. 8470/11.03.2022 a chiriașului prin care solicită modificarea  contractului de închiriere;

 

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1: (1) Se aprobă modificarea, prin act adițional al capitolului I – ”obiectul închirierii” – la contractul de închiriere nr. 1384/2014, prin modificarea componenței membrilor familiei care vor folosi locuința împreună cu titularul contractului, în sensul includerii  domnișoarei Pap Raluca-Noemi –  nepoata titularului de contract .

(2) În urma celor dispuse la alin. 1, locuința care face obiectul închirierii va fi folosită de chiriaș și de membrii familiei, respectiv:             – Pap Eva-Erika – fiică

– Pap Attila – fiu

– Pap Maria Magdolna  – fiică

– Pap Raluca-Noemi– nepoată.

Art.2: Se împuterniceşte primarul  municipiului Topliţa pentru semnarea  actului adițional la contractul  inițial cuprinzând modificările aprobate conform art. 1 din prezenta.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiului Toplița prin:  direcția buget finanțe și compartimentul spațiu locativ.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la  art.3, chiriașului Șimon Eva prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 31.03.2022

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                      CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BORȘ ANDRA RAMONA                 SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut