HOTĂRÂREA NR. 63/2022 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 55/03.01.2013, modificat prin acte adiționale, încheiat cu doamna Vlaic Otilia – chiriaş în spaţiul cu destinaţie de locuinţă situat în imobilul din str. Libertății, nr. 59, ap.4.

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară  din data de 31 februarie 2022,

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  66/17.03.2022;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  10054/25.03.2022;

–  Cererea nr. 6513/23.02.2022 a  chiriașului prin care solicită prelungirea   contractului  de închiriere;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea  prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 55/03.01.2013, modificat prin acte adiționale,  încheiat cu doamna Vlaic Otilia – chiriaş în spaţiul cu destinaţie de locuinţă situat în imobilul din str. Libertății, nr. 59, ap.4.;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 64/2022;

–  Cererea nr. 6513/23.02.2022 a  chiriașului prin care solicită prelungirea   contractului  de închiriere;

 

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, modificată;

– OUG nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1: Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 55/2013, modificat prin acte adiționale, doamnei Vlaic Otilia  chiriaș în spațiu cu destinație de locuință situat în imobilul din str.Libertății, nr.59, ap.4 ,pe o perioadă de 1 an,  începând din data de 01.04.2022.

Art.2: Se împuterniceşte primarul  municipiului Topliţa pentru semnarea  actului adițional la contractul  inițial.

Art.3 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiului Toplița prin: direcția buget finanțe și responsabilul cu administrarea  spațiului locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la art. 3, chiriașului Vlaic Otilia prin grija responsabilului cu administrarea spațiului locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 31.03.2022

      

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                     CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BORȘ ANDRA RAMONA               SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

 

Sari la conținut