HOTĂRÂREA NR. 6/2023 Privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2023-2024 a unităţilor de învăţământ din unitatea administrativ – teritorială Topliţa

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de  06.01.2023,

Având în vedere următoarele:

– Referat de aprobare nr.  229/12.12.2022;

– Raport de specialitate nr. 42361/12.12.2022;

– Proiectul de hotărâre privind  propunerea aprobării reţelei şcolare pentru anul şcolar 2023-2024 a unităţilor de învăţământ din unitatea administrativ – teritorială Topliţa;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Cosiliului local nr. 6/2022;

               – Avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Harghita nr. 6420/20.12.2022, înregistrată la Primăria municipiului Tolpița sub nr. 43762/21.12.2022;

– Art. 61 alin. 2 din Legea nr. 1/2011  – Legea Educaţiei Naţionale, modificată şi completată;

-Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale nr. 6217/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2023 – 2024;

– Adresa Inspectoratului Școlar Județean Harghita nr. 5868/17.11.2022 înregistrată la instituția noastră cu nr. 39477/18.11.2022;

–  Adresa Școlii Gimnaziale ”Miron Cristea” Topliţa nr. 1617/08.12.2022, înregistrată la noi sub nr. 41791/08.12.2022;

–  Adresa Școlii Gimnaziale ”Andrei Șaguna” Topliţa nr. 1779/07.12.2022, înregistrată la noi sub nr. 41868/08.12.2022;

–  Adresa Școlii Gimnaziale ”Sfântu Ilie” Topliţa nr. 2226/05.12.2022, înregistrată la noi sub nr. 41418/06.12.2022;

–  Adresa Liceului Teoretic ”O.C. Tăslăuanu” Topliţa nr. 3140/09.12.2022, înregistrată la noi sub nr. 42177/09.12.2022;

–  Adresa Colegiului Național ”Mihai Eminescu” Topliţa nr. 2067/08.12.2022, înregistrată la noi sub nr. 42219/12.12.2022;

–  Adresa Liceului Teoretic ”Kemeny Janos” Topliţa nr. 1781/08.12.2022, înregistrată la noi sub nr. 42164/09.12.2022;

–  Adresa Grădinției ”Voinicel” Topliţa nr. 1294/07.12.2022, înregistrată la noi sub nr. 41673/07.12.2022;

–  Adresa Clubului Sportiv Școlar Topliţa nr. 367/09.12.2022, înregistrată la noi sub nr. 42175/09.12.2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul prevederilor cuprinse la art.129 alin. (1) și (2), lit.„d” alin.(7) lit.„a”, ale art.139 alin.(1) coroborat cu art. 5 lit. ee ) și art. 196 alin.(1) lit.„a” , art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2 si alin. 4 din Oug nr. 57/2019 Codul Administrativ, modificată

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă reţeaua şcolară pentru anul şcolar 2023-2024, a unităţilor de învăţământ din unitatea  administrativ – teritorială Topliţa , conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează primarul municipiului Topliţa, prin Direcţia Buget – Finanţe, Serviciul învățământ cultură – casa de cultură și cinematograf Călimani şi unităţile de învăţământ din unitatea administrativ – teritorială Topliţa.

 Art.3: Prezenta se comunică Primarului municipiului Toplița, Instituției Prefectului- Județul Harghita, Inspectoratului Școlar Județean Harghita, unităților de învățământ din unitatea administrativ- teritorială Toplița și se afișează pe pagina web a instituției, www.primariatoplita.ro.

Topliţa la,  06.01.2023.

PRESEDINTE SEDINTA,                                                   CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – NEGREA GHEORGHE ALIN               SECRETAR GENERAL UAT  MIHAI CIOBANU

anexa 6

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut