HOTĂRÂREA NR. 6/2023 Privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2023-2024 a unităţilor de învăţământ din unitatea administrativ – teritorială Topliţa

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de  06.01.2023,

Având în vedere următoarele:

– Referat de aprobare nr.  229/12.12.2022;

– Raport de specialitate nr. 42361/12.12.2022;

– Proiectul de hotărâre privind  propunerea aprobării reţelei şcolare pentru anul şcolar 2023-2024 a unităţilor de învăţământ din unitatea administrativ – teritorială Topliţa;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Cosiliului local nr. 6/2022;

               – Avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Harghita nr. 6420/20.12.2022, înregistrată la Primăria municipiului Tolpița sub nr. 43762/21.12.2022;

– Art. 61 alin. 2 din Legea nr. 1/2011  – Legea Educaţiei Naţionale, modificată şi completată;

-Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale nr. 6217/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2023 – 2024;

– Adresa Inspectoratului Școlar Județean Harghita nr. 5868/17.11.2022 înregistrată la instituția noastră cu nr. 39477/18.11.2022;

–  Adresa Școlii Gimnaziale ”Miron Cristea” Topliţa nr. 1617/08.12.2022, înregistrată la noi sub nr. 41791/08.12.2022;

–  Adresa Școlii Gimnaziale ”Andrei Șaguna” Topliţa nr. 1779/07.12.2022, înregistrată la noi sub nr. 41868/08.12.2022;

–  Adresa Școlii Gimnaziale ”Sfântu Ilie” Topliţa nr. 2226/05.12.2022, înregistrată la noi sub nr. 41418/06.12.2022;

–  Adresa Liceului Teoretic ”O.C. Tăslăuanu” Topliţa nr. 3140/09.12.2022, înregistrată la noi sub nr. 42177/09.12.2022;

–  Adresa Colegiului Național ”Mihai Eminescu” Topliţa nr. 2067/08.12.2022, înregistrată la noi sub nr. 42219/12.12.2022;

–  Adresa Liceului Teoretic ”Kemeny Janos” Topliţa nr. 1781/08.12.2022, înregistrată la noi sub nr. 42164/09.12.2022;

–  Adresa Grădinției ”Voinicel” Topliţa nr. 1294/07.12.2022, înregistrată la noi sub nr. 41673/07.12.2022;

–  Adresa Clubului Sportiv Școlar Topliţa nr. 367/09.12.2022, înregistrată la noi sub nr. 42175/09.12.2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul prevederilor cuprinse la art.129 alin. (1) și (2), lit.„d” alin.(7) lit.„a”, ale art.139 alin.(1) coroborat cu art. 5 lit. ee ) și art. 196 alin.(1) lit.„a” , art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2 si alin. 4 din Oug nr. 57/2019 Codul Administrativ, modificată

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă reţeaua şcolară pentru anul şcolar 2023-2024, a unităţilor de învăţământ din unitatea  administrativ – teritorială Topliţa , conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează primarul municipiului Topliţa, prin Direcţia Buget – Finanţe, Serviciul învățământ cultură – casa de cultură și cinematograf Călimani şi unităţile de învăţământ din unitatea administrativ – teritorială Topliţa.

 Art.3: Prezenta se comunică Primarului municipiului Toplița, Instituției Prefectului- Județul Harghita, Inspectoratului Școlar Județean Harghita, unităților de învățământ din unitatea administrativ- teritorială Toplița și se afișează pe pagina web a instituției, www.primariatoplita.ro.

Topliţa la,  06.01.2023.

PRESEDINTE SEDINTA,                                                   CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – NEGREA GHEORGHE ALIN               SECRETAR GENERAL UAT  MIHAI CIOBANU

anexa 6
Sari la conținut