HOTĂRÂREA NR. 5/2023 Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 199/2022 referitoare la implementarea proiectului: „Înființarea și dotarea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Toplița, județul Harghita”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data 06.01.2023,

Având în vedere:

 • Referatul de aprobare nr. 246/28.12.2022;
 • Raportul de specialitate al biroului investiții nr. 44492/28.12.2022;
 • Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 199/2022 referitoare la implementarea proiectului: „Înființarea și dotarea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Toplița, județul Harghita”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și  a cheltuielilor aferente acestuia;
 • Solicitarea de clarificări a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor 52.418/21.12.2022 primită prin platforma PNRR pentru proiectul „Înființarea și dotarea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Toplița, județul Harghita”;
 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 5/2023;

Ținând cont de:

 • OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare;
 • HG nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
 • Ordinul 2.366/2022 emis de Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, pentru subinvestiţia I1.B. „Construirea de insule ecologice digitalizate”, investiţia I1. „Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune”, componenta 3. Managementul deşeurilor;
 • OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, modificată;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44,
 • Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare ;
 • HCL nr.154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;
 • Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
 • Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. 1 , alin. 2 lit. b, d, alin. 7 lit. k, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), alin. (2) si alin. (4) din OUG nr.57/2019- Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. Se aprobă  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 199/2022, după cum urmează:

 1. Se modifică și se completează anexa aprobată conform art. 3, care se înlocuiește cu anexa: ”Descrierea sumară a proiectului, din care rezultă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției „Înființarea și dotarea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Toplița, județul Harghita”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.
 2. Se modifică art. 4, care va avea următorul cuprins:

”(…) ART.4 Se aprobă valoarea totală a proiectului de 1.518.288,06 lei – TVA inclus, din care valoarea eligibilă este de 1.215.116,50 lei și valoarea neeligibilă este de 303.171,56 lei  (242.415,74 lei – valoare TVA + 60.755,82 lei – cheltuieli suport).

ART.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 199/2022 rămân neschimbate și aplicabile.

ART.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Toplița prin Biroul Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu și Direcția Buget Finanţe din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

ART.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Primarului Municipiului Toplița, Direcției Buget-Finanțe, Biroul Investiții, Achiziții publice din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

Toplița, la 06.01.2023.

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                      CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – NEGREA GHEORGHE ALIN           SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

anexa 5
Sari la conținut