HOTARAREA NR. 52/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 întocmit de către Ocolul Silvic Toplița în baza Contractului de Administrare nr. 15/04.02.2013

     Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară din data de  31 martie 2021

        Având în vedere următoarele :

Referatul de aprobare nr. 53 / 16.03.2021;

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 întocmit de către Ocolul Silvic Toplița în baza Contractului de Administrare nr. 15/04.02.2013

Raportul de specialitate nr. 8755/23.03.2021 al Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria pădurilor și Pășunilor;

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 52 / 2021;

Contractul de Administrare nr.15/04.02.2013  încheiat între Direcția Silvică  Harghita  şi Municipiul Topliţa.

Amenajamentul silvic întocmit pentru suprafaţa de fond forestier, proprietate publică a municipiului Toplița, UP I Toplița – Pădure.

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 întocmit de Ocolul Silvic Toplița pentru suprafața din Contractul de Administrare nr. 15/04.02.2013 (2645,325 ha),  înregistrat la Ocolul Silvic sub nr. 15136/15.12.2020 și la Primăria municipiului Toplița sub nr. 2003/25.01.2021;

AVIZ  CTAS nr. 215 din 23.10.2013 pentru amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Municipiului Toplița, Unitatea de Producție I Toplița Pădure, județul Harghita;

      Ținând cont de :

Legea nr. 46/2008- Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare – art.14 alin.2 ; 

OUG nr. 57/2019 – Codul administrative, modificată – art. 286 si art. 287;

Hotărârea Consiliului Local a municipiului Topliţa nr.154/2012- privind aprobarea Statutului U.A.T.  Topliţa

Cartea Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg, ratificată prin Legea 199/1997

Legea nr. 24/200 republicată și modificată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

În urma discuţiilor din cadrul şedinţei,

            În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.1 şi 2, lit.c si d, alin.6, lit.a si lit.b, alin. 7  lit.r, art. 139 alin.3 lit.g coroborat cu art. 5 lit.cc, art.196 alin.1 lit.a , art. 198, art. 199 si art.197 alin.1, alin. 2 si alin. 4  din OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ, modificată                                      

                                                                           H O T Ǎ R Ǎ Ş T E :

Art.1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021  întocmit de către Ocolul Silvic Toplița în baza Contractului de Administrare nr. 15/04.02.2013 pentru suprafața de 2615,325 ha, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează : primarul municipiului Toplita prin  Serviciul Agricol, Cadastru, Gospodaria Padurilor si Pasunilor din cadrul Primariei municipiului Toplita;  Directia buget finante din cadrul Primariei municipiului Toplita și Ocolul Silvic Toplita.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, primarul municipiului, celor mentionaţi la art.2, Ocolului Silvic Toplita prin grija Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodaria Padurilor si Pasunilor din cadrul primariei municipiului Toplita  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi postare pe pagina web a municipiului Topliţa  

                                                                      Topliţa la 31.03.2021.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                      Contrasemneaza pentru legalitate – Secretar general UAT

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN                                       Ciobanu Mihai

Sari la conținut