HOTĂRÂREA NR. 38 / 2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de director și director adjunct al unităților de învățământ din municipiul Toplița – Sesiunea ianuarie – aprilie 2022

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 18.02.2022;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  39/17.02.2022;

– Raportul de specialitate nr. 5747/17.02.2022;

– Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de director și director adjunct al  unităților de învățământ din municipiul Toplița –  Sesiunea ianuarie – aprilie 2022;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 38/2022;

– Adresa Inspectoratului Școlar Județean Harghita nr. 525/10.02.2022., înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 4849/10.02.2022., prin care se solicită desemnarea, până în data de 4 martie 2022 a reprezentanților Consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu  din cadrul concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de director și director adjunct al  unităților de învățământ din municipiul Toplița – Sesiunea ianuarie – aprilie 2022;

Ținând cont de:

– Legea nr. 1/2011 – legea educației naționale, modificată – art. 257;

– Ordin nr. 4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, modificată – art. 5 – pct. II: Comisiile constituite la nivelul inspectoratelor şcolare – lit. c: Comisia de evaluare a probei de interviu –  pct. 2 lit. c din anexă;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

                În urma discuțiilor purtate în cadru l ședinței,

                În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. d, alin.(7) lit. a,  art. 139 alin. (1), coroborat cu art.5 lit.ee, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă desemnarea următorilor consilieri locali în cadrul comisiilor de evaluare a probei de interviu din cadrul concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de director și director adjunct al  unităților de învățământ din municipiul Toplița – Sesiunea ianuarie – aprilie 2022:

  • Man Călin Constantin – consilier local – membru;
  • Calinovici Mihai Achim – consilier local – membru supleant.

Art.2: Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin: Serviciului învățământ cultură – casa de cultură și cinematograf Călimani din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Serviciului învățământ cultură – casa de cultură și cinematograf Călimani, Inspectoratului Școlar județean Harghita  prin grija Serviciului învățământ cultură – casa de cultură și cinematograf Călimani şi se aduce la cunoştinţă prin   publicare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  17.02.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                        CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BODOR ATTILA BELA                      SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut