HOTĂRÂREA NR. 39 / 2022 privind utilizarea sumei de 3.081.341,62 lei, rezultată din excedentul Bugetului Local la sfârşitul exerciţiul financiar 2021, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată din data de 3 martie 2022,

Având în vedere :

               – Referat de aprobare nr. 26/08.02.2022;

– Raportul de specialitate nr. 4618/09.02.2022 al direcţiei buget-finanţe din cadrul  aparatului de specialitate al primarului;

            – Proiectul de hotărâre privind utilizarea sumei de 3.081.341,62 lei, rezultată din excedentul Bugetului Local la sfârşitul exerciţiul financiar 2021, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul  2022;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.  39/2022;

            – Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,actualizata , cu  modificările și completările   ulterioare , –   art.1 alin. 2 lit. „a” , art. 2 alin. 1 – pct. 7 şi 51, art. 13,  art. 19 alin. 1 lit. „a”, art. 26, art. 58 alin. (1) lit. „a”, art. 70 alin. 3, art. 71 alin. 4;

                –  Ordin MFP nr. 1536/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021- cap. III  Precizări cu caracter general aplicabile instituţiilor publice – pct. 3.17, cap. V Încheierea execuţiei bugetelor locale şi operaţiuni specifice unităţilor administrativ-teritoriale ;

                – Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2021 privind aprobarea Bugetului General al UAT Municipiul Toplita pe 2021, cu rectificările ulterioare;

           – Art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273 / 2006 privind finantele publice locale şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată si actualizata ;

            – Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată – art. 6, art. 67 alin. 1 lit ”d” ;

– Hotărârea Consiliului Local a municipiului Topliţa nr.154/2012 privind aprobarea Statutului Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

– Cartea Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg, ratificată prin Legea 199/1997

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificări aduse prin Legea nr. 29/2011:

– Legea nr. 52/2003- republicata, privind transparenţa decizională în administraţia publică;

În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.1 şi 2 lit. b, alin. 4, lit. a, art. 139 alin. 3, lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196, alin. 1 lit. a, art. 198 art. 199 si art. 197 alin.1 ,alin. 2 si alin. 4   din O.U.G. nr. 57/2019 Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

             Art.1: (1) Se aprobă utilizarea sumei de 3.081.341,62 lei, rezultată din excedentul Bugetului Local la sfârşitul exerciţiul financiar 2021, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul  2022.

                         (2) Suma se virează din contul 82.A.98.00.00 „Excedent” în contul de venituri al bugetului local 21.A.40.14.00 „Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare”.

             Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Toplita , prin:  direcția  Buget – Finanțe  din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa.

            Art.3: Prezenta se comunică : Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului municipiului , direcției buget-finanțe, AJFP Harghita  / DGRFP Braşov prin grija direcției buget-finanțe şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa,  la  03.03.2022

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 CONSILIER, – BORȘ ANDRA RAMONA                          SECRETAR GENERAL UAT CIOBANU MIHAI

Sari la conținut