HOTĂRÂREA NR. 33/2022 privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent casă de locuit în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 18 februarie 2022,

Având în vedere:

            1.Referatul de aprobare nr. 24/07.02.2022;

  1. Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Toplița sub nr. 3969/03.02.2022 a solicitantului ZBANCA Eugen Nicolae, trecută în tabelul anexă la prezenta prin care se solicită atribuirea în proprietate a terenului aferente locuinței reprezentând casă de locuit.
  2. Proiectul de hotărâre privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent casă de locuit în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. /2022;
  4. În baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare se propune trecerea în proprietatea persoanei fizice – proprietar al imobilului – casă de locuit, prevăzută în tabelul anexă a cotei de teren aferent casei de locuit, deținut în proprietate, conform extras CF nr. 56357 Toplția;

            6.Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată;

            7.HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale Toplița;

8.Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

9.Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispozițiunilor art.129, alin (1), (2) , art. 139, alin.(3), lit.”g”, coroborat cu art. 5, lit.”cc” și art. 196, alin.1, lit.”a”, art.198, art.199 și art.197, alin.1, alin.2, alin.4 din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E :

            Art.1: Se propune spre atribuire în proprietate terenul în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare, teren aferent casei de locuit, de la poziția nr. 3622 din tabelul anexă, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

            Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se însărcinează Comisia Locală de aplicare a Legilor Fondului Funciar, Direcția de Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

            Art.3: Prezenta Hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului municipiului Toplița, Comisiei Județene de aplicare a Legilor Fondului Funciar prin grija Direcției de Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu, precum și persoanei cuprinse în tabelul anexă , prin grija  Direcției de Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu și se publică pe pagina de web a Primăriei Municipiului Toplița.

Toplița la, 18.02.2022

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

CONSILIER -, BODOR ATTILA BELA           SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI IULIAN

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut