HOTĂRÂREA NR. 33/2022 privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent casă de locuit în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 18 februarie 2022,

Având în vedere:

            1.Referatul de aprobare nr. 24/07.02.2022;

  1. Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Toplița sub nr. 3969/03.02.2022 a solicitantului ZBANCA Eugen Nicolae, trecută în tabelul anexă la prezenta prin care se solicită atribuirea în proprietate a terenului aferente locuinței reprezentând casă de locuit.
  2. Proiectul de hotărâre privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent casă de locuit în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. /2022;
  4. În baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare se propune trecerea în proprietatea persoanei fizice – proprietar al imobilului – casă de locuit, prevăzută în tabelul anexă a cotei de teren aferent casei de locuit, deținut în proprietate, conform extras CF nr. 56357 Toplția;

            6.Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată;

            7.HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale Toplița;

8.Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

9.Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispozițiunilor art.129, alin (1), (2) , art. 139, alin.(3), lit.”g”, coroborat cu art. 5, lit.”cc” și art. 196, alin.1, lit.”a”, art.198, art.199 și art.197, alin.1, alin.2, alin.4 din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E :

            Art.1: Se propune spre atribuire în proprietate terenul în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare, teren aferent casei de locuit, de la poziția nr. 3622 din tabelul anexă, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

            Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se însărcinează Comisia Locală de aplicare a Legilor Fondului Funciar, Direcția de Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

            Art.3: Prezenta Hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului municipiului Toplița, Comisiei Județene de aplicare a Legilor Fondului Funciar prin grija Direcției de Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu, precum și persoanei cuprinse în tabelul anexă , prin grija  Direcției de Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu și se publică pe pagina de web a Primăriei Municipiului Toplița.

Toplița la, 18.02.2022

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

CONSILIER -, BODOR ATTILA BELA           SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI IULIAN

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut