HOTĂRÂREA NR. 34/2022 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 18 februarie 2022,

Având în vedere :

– Referatul de aprobare  nr. 19/19.01.2022;

– Raportul de specialitate nr. 2343/20.01.2022;

                – Proiect de hotărâre privind  Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență  din bugetul local al municipiului Toplița;

                – Anunțul public nr. 2381/21.01.2022.

                – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 34/2022;

– Hotărârile anuale a Consiliului local privind bugetul general al municipiului Toplița – Cap. 68.02.50.50 ”alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale” articol 57.02.01 ”ajutoare sociale în numerar”;

                Ținând cont de:

                – Prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare – art. 28 alin. (1) și (5);

                – HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.  416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificări și completări ulterioare – art. 41 – 48 din anexă;

                – Legea nr. 292/2011  – legea asistenței sociale, cu modificări și completări ulterioare  – art. 3 alin. (2), art.9, art. 11, art. 15, art. 16, art. 112, art. 129;

                – Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificări și completări ulterioare – art. 7 alin. (3);

                – HG nr. 451/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, cu modificări și completări ulterioare – art. 27 lit. b, art. 30 alin. (3);

                – Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                 – Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

                – HCL nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

               – Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

                În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

                În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. b, h, art. 139 alin. (3) lit. a, coroborat cu art. 5 lit. cc, art. 196 alin.(1) lit.a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin.(1), alin.(2) și alin.(4) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ, modifcată,

H O T Ă R Ă Ș T E :

                Art.1: Se aprobă Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local al municipiului Toplița, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

                Art.2: Cu data intrării în vigoare a hotărârii de aprobare a Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local al municipiului Toplița, se abrogă Hotărârea Consiliului local nr. 8/2020 privind aprobarea criteriilor şi metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă din bugetul local, persoanelor / familiilor conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, a HG nr. 50/2011 – Norme Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi a Legii  nr. 292/2011 – Legea Asistenţei Sociale.

              Art.3:  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  Primarul municipiului Toplița, prin:  Direcția buget-finanțe și Direcția de asistență socială din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

            Art.4: Prezenta se comunică Instituției Prefectului – județul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la art. 3 și se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

                                                                                Topliţa la, 18.02.2022

 

PRESEDINTELE SEDINTEI                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER, – BODOR ATTILA BELA          SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI IULIAN

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut