HOTĂRÂREA NR. 34/2022 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 18 februarie 2022,

Având în vedere :

– Referatul de aprobare  nr. 19/19.01.2022;

– Raportul de specialitate nr. 2343/20.01.2022;

                – Proiect de hotărâre privind  Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență  din bugetul local al municipiului Toplița;

                – Anunțul public nr. 2381/21.01.2022.

                – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 34/2022;

– Hotărârile anuale a Consiliului local privind bugetul general al municipiului Toplița – Cap. 68.02.50.50 ”alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale” articol 57.02.01 ”ajutoare sociale în numerar”;

                Ținând cont de:

                – Prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare – art. 28 alin. (1) și (5);

                – HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.  416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificări și completări ulterioare – art. 41 – 48 din anexă;

                – Legea nr. 292/2011  – legea asistenței sociale, cu modificări și completări ulterioare  – art. 3 alin. (2), art.9, art. 11, art. 15, art. 16, art. 112, art. 129;

                – Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificări și completări ulterioare – art. 7 alin. (3);

                – HG nr. 451/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, cu modificări și completări ulterioare – art. 27 lit. b, art. 30 alin. (3);

                – Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                 – Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

                – HCL nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

               – Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

                În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

                În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. b, h, art. 139 alin. (3) lit. a, coroborat cu art. 5 lit. cc, art. 196 alin.(1) lit.a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin.(1), alin.(2) și alin.(4) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ, modifcată,

H O T Ă R Ă Ș T E :

                Art.1: Se aprobă Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local al municipiului Toplița, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

                Art.2: Cu data intrării în vigoare a hotărârii de aprobare a Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local al municipiului Toplița, se abrogă Hotărârea Consiliului local nr. 8/2020 privind aprobarea criteriilor şi metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă din bugetul local, persoanelor / familiilor conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, a HG nr. 50/2011 – Norme Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi a Legii  nr. 292/2011 – Legea Asistenţei Sociale.

              Art.3:  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  Primarul municipiului Toplița, prin:  Direcția buget-finanțe și Direcția de asistență socială din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

            Art.4: Prezenta se comunică Instituției Prefectului – județul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la art. 3 și se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

                                                                                Topliţa la, 18.02.2022

 

PRESEDINTELE SEDINTEI                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER, – BODOR ATTILA BELA          SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut