HOTĂRÂREA NR. 253/2023 Privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui teren având suprafața de 54,44 mp., aflat în domeniul public al municipiului Toplița, situat la adresa str. Dealului, în vecinătatea bl. 3D, înscris în CF nr. 59833 Toplița

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa extraordinară  din data de 22.12.2023;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  247/28.11.2023;

– Raportul de specialitate nr.  46660/06.12.2023;

– Proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică, a unui teren având suprafața de  54,44 mp., aflat în domeniul public al municipiului Toplița, situat la adresa str. Dealului, în vecinătatea bl. 3D, înscris în CF nr. 59833 Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 268/2023;

– Solicitarea Kamar Minerva SRL înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 988/11.01.2023;

– CF nr. 59833 Toplița – imobil aflat în domeniul public al municipiului Toplița;

– Fișa mijlocului fix din care rezultă valoarea de inventar de 110.133 lei a imobilului – teren, care face obiectul prezentului proiect, respectiv 95,52 lei/mp.

Ținând cont de:

– Partea V – Titlul I – Capitolul III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – secțiunea a IV – Închirierea bunurilor proprietate publică art. 332 – 334 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată și modificată – art. 1777 și urm.;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 28 alin. 3;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c , alin. (6) lit. a, art. 139 alin. (3) lit. g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E :

          Art.1 :  Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a unui teren cu suprafața de 54,44 mp., aflat în domeniul public al municipiului Toplița, în următoarele condiții:

  1. imobilul – teren în intravilan – în suprafață de 54,44 mp., este înscris în domeniul public al municipiului Toplița, conform CF nr. 59833 Toplița, este situat la adresa str. Dealului, în vecinătatea imobilului construcție  – bloc 3D, conform planului de situație anexat;
  2. valoarea de inventar a imobilului – teren este de 110.133 lei, respectiv 95,52 lei/mp;
  3. destinația bunului care face obiectul închirierii: teren aferent imobilului unde funcționează un magazin mixt, precum și cale de acces;
  4. durata închirierii : 10 ani;
  5. prețul minim al închirierii : 7 lei/mp/lună.

          Art.2:  Se aprobă Documentația de atribuire nr. 46654/06.12.2023 privind scoaterea la licitație, în vederea închirierii unui teren în suprafață de 54,44 mp, aparținând domeniului public al mun. Toplița, situat  la adresa  Str. Dealului, în  vecinătatea blocului 3D, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Toplița prin: Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului şi se aduce la cunoştinţă prin   publicare pe pagina web a municipiului.           

Topliţa la, 22.12.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  HIRIȘCĂU HORAȚIU       SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

                              SEVER NICU

HOT253 - ANEXA - DOCUMENTATIE ATRIBUIRE

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut