HOTĂRÂREA NR. 254 / 2023 Privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de închiriere nr. 1386/30.01.2014 – modificat, pentru spațiul cu destinație de locuința din fondul locativ al municipiului Toplița, situată în str. Cerbului nr. 38, ap. 5

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa extraordinară  din data de 22.12.2023;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 260/13.12.2023;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 49024/13.12.2023;

–  Proiectul de hotărâre privind propunerea modificării prin act adițional a contractului de închiriere nr. 1386/30.01.2014 – modificat, pentru spațiul cu destinație de locuința din fondul locativ al municipiului Toplița, situată  în str. Cerbului nr. 38, ap. 5;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local nr. 269/2023;

– Contractul de închiriere nr.  1386/30.01.2014 – modificat, încheiat cu Balint Ildiko;

– Cererea nr. 41738/06.11.2023 a doamnei Balint Noemi-Csilla – fiica titularului, menționat în contractul de închiriere, prin care solicită transferul contractului de închiriere pe numele ei;

– Acte medicale vizând titularul de contract, atașate cererii;

– Situația debite și plăți din data de 24.10.2023, din care rezultă faptul că, nu există datorii către bugetul local, izvorâte din contractul de închiriere nr. 1386/2014 – modificat;

–  Procesul verbal  al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe nr. 11/13.12.2023;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

– Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996 cu modificările și completările ulterioare.

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Capitolul III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin. (7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art. 5 lit.cc, art. 196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art. 197 alin. (1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ, modificată

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 1386/2014 – modificat, pentru spațiul cu destinația de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița, situat în str. Cerbului nr. 38, ap. 5, în sensul schimbării părții contractante – chiriașului, de pe numele Balint Ildiko pe numele Balint Noemi-Csilla – fiica titularului de contract.

(2) Conform celor dispuse la alin. 1, se modifică alin. 2 al Cap. I Obiectul închirierii din contractul de închiriere nr. 1386/2014 – modificat,  respectiv doamna Balint Ildiko va deveni membru, care alături de noul titular va folosi în comun locuința închiriată.

Art.2: Se împuternicește Primarul municipiului Topliţa pentru semnarea actului adițional la contractul inițial de închiriere, conform celor dispuse la art. 1.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: responsabilul cu administrarea şi gestionarea fondului locativ al municipiului Topliţa.

Art.4: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celui de la art. 3, noului titular de contract prin grija responsabilului  fondului locativ şi se aduce la cunoştinţă prin publicare  pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 22.12.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – HIRIȘCĂU HORAȚIU             SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

SEVER NICU 

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut