HOTĂRÂREA NR. 254 / 2023 Privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de închiriere nr. 1386/30.01.2014 – modificat, pentru spațiul cu destinație de locuința din fondul locativ al municipiului Toplița, situată în str. Cerbului nr. 38, ap. 5

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa extraordinară  din data de 22.12.2023;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 260/13.12.2023;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 49024/13.12.2023;

–  Proiectul de hotărâre privind propunerea modificării prin act adițional a contractului de închiriere nr. 1386/30.01.2014 – modificat, pentru spațiul cu destinație de locuința din fondul locativ al municipiului Toplița, situată  în str. Cerbului nr. 38, ap. 5;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local nr. 269/2023;

– Contractul de închiriere nr.  1386/30.01.2014 – modificat, încheiat cu Balint Ildiko;

– Cererea nr. 41738/06.11.2023 a doamnei Balint Noemi-Csilla – fiica titularului, menționat în contractul de închiriere, prin care solicită transferul contractului de închiriere pe numele ei;

– Acte medicale vizând titularul de contract, atașate cererii;

– Situația debite și plăți din data de 24.10.2023, din care rezultă faptul că, nu există datorii către bugetul local, izvorâte din contractul de închiriere nr. 1386/2014 – modificat;

–  Procesul verbal  al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe nr. 11/13.12.2023;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

– Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996 cu modificările și completările ulterioare.

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Capitolul III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin. (7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art. 5 lit.cc, art. 196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art. 197 alin. (1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ, modificată

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 1386/2014 – modificat, pentru spațiul cu destinația de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița, situat în str. Cerbului nr. 38, ap. 5, în sensul schimbării părții contractante – chiriașului, de pe numele Balint Ildiko pe numele Balint Noemi-Csilla – fiica titularului de contract.

(2) Conform celor dispuse la alin. 1, se modifică alin. 2 al Cap. I Obiectul închirierii din contractul de închiriere nr. 1386/2014 – modificat,  respectiv doamna Balint Ildiko va deveni membru, care alături de noul titular va folosi în comun locuința închiriată.

Art.2: Se împuternicește Primarul municipiului Topliţa pentru semnarea actului adițional la contractul inițial de închiriere, conform celor dispuse la art. 1.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: responsabilul cu administrarea şi gestionarea fondului locativ al municipiului Topliţa.

Art.4: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celui de la art. 3, noului titular de contract prin grija responsabilului  fondului locativ şi se aduce la cunoştinţă prin publicare  pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 22.12.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – HIRIȘCĂU HORAȚIU             SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

SEVER NICU 

Sari la conținut