HOTĂRÂREA NR. 252 / 2023 Privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 1394/30.01.2014 – modificat, încheiat cu Todireasa Ilona Erika – chiriașă în spațiul cu destinație de locuință socială, situat la adresa municipiul Toplița str. Cerbului nr. 38, ap. 13

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa extraordinară  din data de 22.12.2023;

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  259/13.12.2023;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  49025/13.12.2023;

– Proiectul de hotărâre privind modificarea, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 1394/30.01.2014 – modificat, încheiat cu Todireasa Ilona Erika – chiriașă  în spațiul cu destinație de locuință socială, situat la adresa municipiul Toplița str. Cerbului nr. 38, ap. 13;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 267/2023;

–  Cererea  nr. 42501/09.11.2023 a chiriașei prin care solicită modificarea  contractului de închiriere, în sensul numelui titularului acestuia, ca urmare a desfacerii căsătoriei;

– Extras din Sentința Civilă nr. 87, emisă de Judecătoria Toplița în dosarul nr. 1233/326/2020, definitivă la data de 3 mai 2021;

– Situație debite și plăți efectuate, emisă cu data de 27.11.2023, din care rezultă faptul că, nu există datorii către bugetul local, izvorâte din contractul de închiriere nr. 1394/2014;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– HG nr. 1275/2001 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă modificarea, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 1394/30.01.2014 – modificat, încheiat cu Todireasa Ilona Erika, având ca obiect locuința situată la adresa str. Cerbului nr. 38, ap. 13, astfel:

 – Modificarea numelui titularului contractului de închiriere din Todireasa Ilona Erika în Miklos Ilona-Erika, ca urmare a desfacerii căsătoriei.

–    Prelungirea duratei contractului de închiriere pe o perioadă de 5 (cinci) ani, începând cu data de 01.02.2024.

–  Modificarea Cap. I – alineat 2: componența membrilor familiei care vor folosi locuința împreună cu titularul contractului se modifică, prin eliminarea din cadrul acesteia a numitului Todireasa Nicușor.

Art.2: Se împuternicește Primarul municipiului Topliţa pentru semnarea actului adițional la contractul  inițial cuprinzând modificările aprobate conform art. 1 din prezenta.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Toplița prin: compartimentul spațiul locativ.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celui de la   art.3, chiriașei Miklos Ilona-Erika prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 22.12.2023. 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                  CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – HIRIȘCĂU                        SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

HORAȚIU SEVER NICU

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut