HOTĂRÂREA NR. 23 / 2023 Privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de închiriere nr. ad. 15194/29.10.2018, pentru spațiul cu destinație de locuința din fondul locativ al municipiului Toplița, situată în str. Eroilor bl. A, sc. 2, ap. 28

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2023.,

 Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 23/13.01.2023;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 1557/16.01.2023;

–  Proiectul de hotărâre privind propunerea modificării prin act adițional a contractului de închiriere nr. ad. 15194/29.10.2018, pentru spațiul cu destinație de locuința din fondul locativ al municipiului Toplița, situată  în str. Eroilor  bl. A, sc. 2, ap. 28;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local nr. 25/2023;

– Contractul de închiriere nr.  15194/29.10.2018 încheiat cu Ujică Valeria;

– Cererea nr. 478/09.01.2023 a domnului Ujică Bogdan Cosmin – fiul titularului, menționat în contractul de închiriere, prin care solicită transferul contractului de închiriere pe numele lui;

– Scrisoare medicală, atașată cererii;

– Situația debite și plăți din data de 11.01.2023, din care rezultă faptul că, nu există datorii către bugetul local, izvorâte din contractul de închiriere nr. 15194/2018;

–  Procesul verbal  al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe nr. 1/12.01.2023;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

– Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996 cu modificările și completările ulterioare.

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Capitolul III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin. (7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art. 5 lit.cc, art. 196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art. 197 alin. (1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1: (1) Se aprobă modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 15194/2018, pentru spațiul cu destinația de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița, situat în str. Eroilor bl. A, sc. 2, ap. 28, în sensul schimbării părții contractante – chiriașului, pe numele Ujică Bogdan Cosmin – fiu, de pe numele Ujică Valeria – titular de contract.

(2) Conform celor dispuse la alin. 1, se modifică în mod corespunzător alin. 2 al Cap. I Obiectul închirierii din contractul de închiriere nr. 15194/2018,  respectiv doamna Ujică Valeria va deveni membru, care alături de noul titular va folosi în comun locuința închiriată.

Art.2Se împuterniceşte Primarul municipiului Topliţa pentru semnarea actului adițional la contractul inițial de închiriere, conform celor dispuse la art. 1.

 Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: direcţia buget – finanţe, serviciul impozite şi taxe și responsabilul cu administrarea şi gestionarea fondului locativ al municipiului Topliţa.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la art. 3, noului chiriaș prin grija responsabilului  fondului locativ şi se aduce la cunoştinţă prin publicare  pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 31.01.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – NEGREA GHEORGHE ALIN          SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                               CIOBANU MIHAI

Sari la conținut