HOTĂRÂREA NR. 22 / 2023 Privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 17437/05.12.2018 încheiat cu Fina Angela-Aurora, chiriașă în spațiul cu destinație de locuință socială, situat la adresa municipiul Toplița str. Victor Babeș bl. E ap. 17

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară  din data de 31 ianuarie 2023,

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  22/12.01.2023;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 1489/13.01.2023;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 17437/05.12.2018 încheiat cu Fina Angela-Aurora, chiriașă  în spațiul cu destinație de locuință socială, situat la adresa municipiul Toplița  str. Victor Babeș bl. E ap. 17 ;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 24/2023;

–  Cererea  nr. 42349/12.12.2022 a chiriașei prin care solicită modificarea  contractului de închiriere, în sensul numelui titularului acestuia, ca urmare căsătoriei și a componenței familiei;

– Certificatul de căsătorie seria C.10 nr. 161755;

– Act de identitate Bayko Ștefan-Attila;

– HCL nr. 174/2018 privind aprobarea  repartizării și închirierii a  unui număr de 18 apartamente cu o cameră –  locuințe sociale, situate la adresa municipiul Toplița, str. Victor Babeș, Bl. E, solicitanților de locuințe înscriși în lista de priorități – poziția nr. 17 din anexă, în baza căreia s-a încheiat contractul de închiriere nr. 17437/2018;

– Procesul verbal al comisiei sociale nr. 1/12.01.2023;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

–  HG nr. 1275/2000 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art.1: (1) Se aprobă modificarea, prin act adițional, a contractului  de  închiriere nr. 17437/05.12.2018 aferent spațiului cu destinație de locuință socială, situat la adresa municipiul Toplița, str. Victor Babeș, Bl. E, ap. 17, în sensul modificării numelui titularului contractului de închiriere din Fina Angela-Aurora în Bayko Angela-Aurora, ca urmare a  căsătoriei.

(2) Se aprobă modificarea, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 17437/05.12.2018, în sensul suplimentării numărului membrilor familiei care folosesc, alături de titularul de contract locuința închiriată, prin includerea  soțului titularului: Bayko Ștefan-Attila.

Art.2: Se împuterniceşte Primarul  municipiului Topliţa pentru semnarea  actului adițional la contractul  inițial cuprinzând modificările aprobate conform art. 1 din prezenta.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiului Toplița prin:  direcția buget finanțe și compartimentul spațiu locativ.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la   art.3, chiriașei Bayko Angela-Aurora prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 31.01.2023. 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                            CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – NEGREA GHEORGHE ALIN               SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                     CIOBANU MIHAI

Sari la conținut