HOTĂRÂREA NR. 227/2022 Privind însușirea documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat pe str. Victor Babeș nr. 3, înscris în CF nr. 57062 Topliţa , nr. cad. 57062-C1

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2022, 

Având în vedere:

-Referatul  de aprobare nr. 232/13.12.2022;

– Raportul de specialitate nr. 42873/15.12.2022;

– Proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat pe str. Victor Babeș nr. 3, înscris în CF nr. 57062 Topliţa, nr. cad. 57062-C1;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.  242/2022;

– Documentația tehnică de apartamentare înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 42281/12.12.2022, întocmită de ing.  Veress Csaba Attila;

– Extras CF nr. 57062 Toplița;

Ținând cont de prevederile:

– Ordinului ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare – art. 23 lit. ”g”, art. 132 alin. 1, art. 135 alin. 1 lit. ”a”, art. 138-141;

– Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată și modificată  – art. 26 alin. 8, art. 27;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul art. 129  alin. 2 lit. c și alin. 6 lit. c, art. 139 alin. 3 lit. g, coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196, art. 196 alin.1 lit. a, art. 197, art. 198, art. 199 alin. 1, alin. 2 și alin. 4 din Oug nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1: Se însușește documentația tehnică nr. 42281/2022 de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului înscris în CF nr. 57062 Toplița, nr. cadastral 57062-C1, situat pe str. Victor Babeș nr. 3, întocmită de ing. Veress Csaba Attila, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta. 

Art.2:  (1) Se aprobă apartamentarea imobilului situat în municipiul Toplița, str. Victor Babeș nr. 3, compus din construcții industriale și edilitare – 2 (două) apartamente -, înscris în CF nr. 57062 Toplița având număr cadastral 57062-C1, aflat în domeniul public al municipiului Toplița și înscrierea în cartea funciară, astfel:

  • 1 – 57062-C1-U1 – UAT Toplița, localitatea Toplița, județ Harghita, str. Victor Babeș nr. 3, având suprafața utilă de 90 mp;
  • 2 – 57062-C1-U2 – UAT Toplița, localitatea Toplița, județ Harghita, str. Victor Babeș nr. 3, având suprafața utilă de 189 mp.

             (2) Se dispune efectuarea formalităților necesare privind înscrierea în cartea funciară a unităților individuale rezultate în urma apartamentării imobilului conform alin. 1, acestea urmând a fi efectuate prin grija  Direcției Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Domeniul Public și Privat, Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Toplița. 

Art.3: Se mandatează Primarul Municipiului Toplița pentru a semna în numele și pentru Municipiul Toplița documentele privind solicitarea înscrierii în cartea funciară a unităților individuale rezultate în urma apartamentării imobilului.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Toplița, prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Buget- Finanțe, Serviciul Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

Art.5: Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului Municipiului Toplița, Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului cât și Direcției Buget – Finanțe, Serviciul Impozite și Taxe Locale, Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Toplița  prin grija Direcției de urbanism și se publică pe pagina de web a instituției.

Topliţa la,  27.12.2022.

 PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER – MARE GABRIELA LAURA                    SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI IULIAN

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut