HOTĂRÂREA NR. 226/2022 Privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare și înlocuire rețea canalizare menajeră strada Lungă, Libertății, Nicolae Bălcescu, Ștefan cel Mare – Municipiul Toplița, județul Harghita”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect, a implementării investiției și a cheltuielilor aferente acestuia

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 21 decembrie 2022,

 • Referatul de aprobare nr. 245/20.12.2022;
 • Raportul de specialitate nr. 43570/20.12.2022;
 • Proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare și înlocuire rețea canalizare menajeră strada Lungă, Libertății, Nicolae Bălcescu, Ștefan cel Mare – Municipiul Toplița, județul Harghita”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect, a implementării investiției și a cheltuielilor aferente acestuia;
 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 241/2022;

Ținând cont de:

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44,
 • Ordin nr. 3255/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I1, pentru investiţia I.1 „Extinderea sistemelor de apă şi canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenţi, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene”, componenta 1. Managementul apei;
 • OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, modificată – art. 71;
 • Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare ;
 • HCL nr.154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;
 • Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
 • Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. 1 , alin. 2 lit. b, d, alin. 4 lit d , alin. 7 lit. c , art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), alin. (2) si alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R ĂȘ T E :

Art.1.  Se aprobă participarea la finanțare în cadrul Planului National de Redresare și Reziliență, Componenta C1 – MANAGEMENTUL APEI,  INVESTIȚIA I1.  Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene.

Art.2. Se aprobă depunerea proiectului “ Reabilitare și înlocuire rețea canalizare menajeră strada Lungă, Libertății, Nicolae Bălcescu, Ștefan cel Mare – Municipiul Toplița, județul Harghita”. 

            Art.3. Se aprobă descrierea sumară a proiectului ,, Reabilitare și înlocuire rețea canalizare menajeră strada Lungă, Libertății, Nicolae Bălcescu, Ștefan cel Mare – Municipiul Toplița, județul Harghita, conform Anexei , care face parte integrantă din prezenta. 

            Art.4. (1) Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului – Cererii de Finanţare pentru obiectivul de investiţii Reabilitare și înlocuire rețea canalizare menajeră strada Lungă, Libertății, Nicolae Bălcescu, Ștefan cel Mare – Municipiul Toplița, județul Harghita, în cuantum de 3.653.023,92 lei ( fara TVA), echivalent a 742.560 euro.

(2) Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 3.681.641,83 lei (fără TVA) având TVA în cuantum de 699.511,95 lei – Cursul valutar utilizat este cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4.9195 lei, valabil la data de 31.05.2021.

(3) Se aprobă  cofinanțarea,  respectiv  finanțarea  cheltuielilor neeligibile   care  asigură implementarea  proiectului,   astfel   cum  acestea   vor  rezulta   din  documentațiile tehnico-economice/contractul  de lucrări ce se va elabora și depune în etapa de implementare.

(4) Despre valoarea cheltuielilor neeligibile menționate la alin. 1, biroul investiții,proiecte  va informa Consiliul Local printr-un raport în ședința imediat următoare plății acestora.

            Art.5. – Se aprobă, ca în cazul obținerii finanțării, lucrările să fie prevăzute  în bugetul Municipiului Toplița pentru perioada de realizare a investiției “Reabilitare și înlocuire rețea canalizare menajeră strada Lungă, Libertății, Nicolae Bălcescu, Ștefan cel Mare – Municipiul Toplița, județul Harghita” și să se suporte cheltuielile de mentenanță a investiției  aferente proiectului  pe o perioadă de minim 5  ani de la data efectuării  ultimei plăți.

Art.6. Se împuternicește dl. Olariu Dumitru – Primarul municipiului Toplița să reprezinte  Municipiul Toplița în  relația cu Ministerul  Mediului,  Apelor  și Pădurilor și să semneze toate actele necesare implementării proiectului în numele Municipiului Toplița. 

ART.7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Toplița prin Biroul Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu și Direcția Buget Finanţe din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.8. Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Direcţiei Buget Finanţe, Biroului  Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu, Ministerului Mediului,  Apelor  și Pădurilor, prin grija biroului de investiții şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Toplița, la 21.12.2022.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                    CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MARE GABRIELA LAURA            SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Anexa la HCL nr

 

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut