HOTĂRÂREA NR. 225/2022 Privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Toplița pentru anul 2022 prin majorare cu 4.433,65 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 21 decembrie 2022,

 

Având în vedere:

– Referat de aprobare  nr. 244/20.12.2022;

– Raportul de specialitate nr. 43438/20.12.2022 al Direcţiei Buget-finanţe;

– Decizia AJFP Harghita nr. 35/07.12.2022, înregistrată la Primăria municiipului Toplița sub nr. 43528/2022;

– Adresa Consiliului Județean Harghita nr. 107920/19.12.2022, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 43351/2022;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea rectificării  bugetului general al Municipiului Toplița  pentru anul 2022 prin majorare cu 4.433,65 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 240/2022;

 

Ținând cont de:

– HG nr. 1508/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-teritoriale – poziția 1400 din Anexă;

– Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată si actualizata  – art.1 alin. 2 lit. „a” , art. 2 alin. 1 – pct. 7, 47, 50 şi 51, art. 19 alin. 1 lit. „a”,  alin. 2, art. 26, art. 49 alin. 7;

–  Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată şi actualizată;

– Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 ;

– OG nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022;

– Legea bugetului asigurărilor sociale de  stat pe anul 2022 nr. 318/2021 ;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– HCL nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

– Legea nr.  199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

 

În urma dezbaterilor în cadul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1 şi 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se propune  rectificarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2022, prin majorare cu 4.433,65 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli (viramente interne), conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Topliţa, prin  direcţia  Buget – Finanţe  din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa şi ordonatorii terţiari de credite.

             Art.3: Prezenta se comunică: Instituţiei  Prefectului – Judeţul Harghita, Primarului localităţii,  AJFP Harghita/DGRFP Braşov şi ordonatorilor terţiari de credite prin grija Direcţiei buget-finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa la 21.12.2022.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                                SECRETAR GENERAL UAT,

CONSILIER – MARE GABRIELA LAURA                      CIOBANU MIHAI  IULIAN

HOT225-Anexa 1-2

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut