HOTĂRÂREA NR. 228 / 2022 Privind înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei de 400 mp., rezultată din măsurători, aferentă străzii Călimani – ramura 8, cuprinsă în anexa la prezenta, conform procesului verbal nr. 42908/15.12.2022 întocmit de expert autorizat Kolozsi Tiberiu Attila

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 27 decembrie 2022,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  237/15.12.2022;

– Raportul de specialitate nr. 42981/15.12.2022;

– Proiectul de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei de 400 mp.,  rezultată din măsurători, aferentă străzii Călimani – ramura 8, cuprinsă în anexa la prezenta, conform procesului verbal nr. 42908/15.12.2022 întocmit de expert autorizat Kolozsi Tiberiu Attila ;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 243/2022;

– Procesul verbal nr. 42908/15.12.2022 anexat aferent străzii Călimani – ramura 8 din Municipiul Toplita,  întocmit de expert autorizat Kolozsi Tiberiu Attila;

– OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 7/1996 Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare – art. 24, art. 28, art. 29;

– Ordin ANCPI  nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificată – art. 12 , art. 30 și art. 156 alin. 4 din anexă;

– Legea nr. 287/2009 privind Codul civil republicată, cu modificările și completările ulterioare – Titlul VI – proprietatea publică, Titlul VII – cartea funciară, art. 885 alin. 1, și art. 888;

– HG nr. 1351/2001 atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita – anexa nr. 9  – poziția nr. 16 (pagina 304),  referitoare la domeniul public al localităţii Topliţa;

– OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – art. 286 alin. 4 și poziția nr. 1 din anexa nr. 4;

– HCL nr.190/2017 privind actualizarea domeniului public al Municipiului Toplița–poziția nr. 14 din anexă;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 129, alin. (1) şi (2), lit. „c”,  alin. (6) lit „c”, alin. (7) lit. „m”, art. 139 alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2 si alin 4 din Oug nr. 57/209 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1:  (1) Se aprobă înscrierea în Cartea Funciara a municipiului Topliţa a suprafeţei de 400 mp., suprafață rezultată din măsurători, reprezentând strada Călimani – ramura 8 din Municipiul Toplița,  cu elementele de identificare descrise în anexa, care face parte integrantă din prezenta, conform procesului verbal și a planului de situație nr. 42908/15.12.2022, întocmit de expert autorizat Kolozsi Tiberiu Attila,  anexat la prezenta.

(2) Autoritatea executivă, prin structurile sale specializate va face demersurile necesare în vederea întabulării şi înscrierii în Cartea Funciară a Municipiului Toplita – domeniul public al municipiului Toplița, administrarea operativă a Consiliului local –  a suprafeţei de 400 mp.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează, Primarul municipiului Topliţa prin: direcţia de urbanism – administrarea domeniului public şi privat și direcţia buget-finanţe  din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

               Art.3: Prezenta se comunică Primarului municipiului Topliţa, Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, celor menţionaţi la art. 2, OCPI Harghita – BCPI Toplița prin grija Direcţiei urbanism – Administrarea domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa. 

Topliţa la, 27.12.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MARE GABRIELA LAURA               SECRETAR  GENERAL UAT– CIOBANU MIHAI

anexa 228
Sari la conținut