HOTĂRÂREA Nr. 22 / 2022 privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 49230/17.12.2021 încheiat cu Fincu Marius Ștefan – chiriaș în locuința ANL, situată în municipiul Toplița, str. Sportivilor, bl. J, ap. 17

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de  27 ianuarie 2022;

                                                                                                                          

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 22/25.01.2022;

– Raportul de specialitate nr. 2517/25.01.2022;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 49230/17.12.2021 încheiat cu Fincu Marius Ștefan – chiriaș în locuința ANL, situată în municipiul Toplița, str. Sportivilor, bl. J, ap. 17 ;

 – Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 22/2022;

– Cererea domnului Fincu Marius Ștefan înregistrată cu nr. 1288/13.01.2022, prin care solicita rezilierea contractului de închiriere nr. 49230/17.12.2021 ;

– Contractul de închiriere nr. 49230/17.12.2021 – art. 12 lit ”a”;

–  Procesul verbal al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

Ținând cont de:

– Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe –  republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

– HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;

 –  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c și d, alin. (7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit. g, coroborat cu art.5 lit.cc, art. 196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1Ia act de cererea  nr. 1288/13.01.2022 a domnului Fincu Marius Ștefan și aprobă rezilierea, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 49230/17.12.2021 încheiat cu acesta pentru locuinta ANL situată la adresa str. Sportivilor, bl. J, ap. 17, începând din data de 01.02.2022.

Art.2: Predarea – primirea locuinței de la art. 1 se va efectua, prin grija responsabilului din cadrul Compartimentului spațiul locativ al Primăriei municipiului Toplița, în termen de 5 zile calendaristice de la data comunicării prezentei hotărâri domnului Fincu Marius Ștefan.

Art.3:  Cu data adoptării prezentei, se abrogă poziția nr. 17  din anexa la  HCL nr. 187/2021 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii din municipiul Toplița,  în baza Hotărârii Consiliului local nr. 171/2021 referitoare la aprobarea listei de priorități în vederea soluționării cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din municipiul Toplița,  în baza criteriilor  stabilite prin punctaj.

Art.4:  Se împuterniceşte primarul municipiului Topliţa pentru semnarea actului adiţional  la contractul de închiriere.

Art.5: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Toplița prin:

  • direcţia buget – finanţe ;
  • compartimentul spațiu locativ.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la   art. 5, solicitantului Fincu Marius Ștefan prin grija compartimentului spațiu  locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

                                                                                           

Topliţa la,  27.01.2022.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – TUDOR IONELA                                  SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut