HOTĂRÂREA NR. 23/2022 privind modificarea prin acte adiţionale a contractelor de închiriere pentru chiriaşii din locuinţele ANL, în urma recalculării chiriei lunare în baza OUG nr. 55/24.06.2021, privind valoarea de investiție a construcției, actualizată cu rata anuală a inflației

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 18 februarie 2022,

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 30/09.02.2022 ;
  • Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 4910/11.01.2022 ;
  • Proiectul de hotărâre privind modificarea prin acte adiţionale a contractelor de închiriere pentru chiriaşii din locuinţele ANL,  în urma recalculării chiriei lunare în baza OUG nr. 55/24.06.2021, privind valoarea de investiție a construcției, actualizată cu rata anuală a inflației;
  • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 23/2022;

Ținând cont de :

     –  Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;

     – Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe –  republicată cu modificările şi completările ulterioare – art. 8 alin. 4 și 7;

     –  Anexa nr. 16 din HG nr. 962/2001  privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare  a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

     –  Legea nr. 24/2000 –republicată privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

     –  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

     –  Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

      – Partea V – Titlul I –  Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

     –  Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată ;

                 În urma discuţiilor avute în cadrul şedinţei:

                În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 : Se aprobă modificarea prin acte adiţionale a contractelor de închiriere începând cu 01.02.2022, pentru chiriaşii din locuinţele ANL, în urma recalculării chiriei lunare în conformitate cu prevederile legale referitoare la valoarea de investiție a construcției și actualizarea acesteia cu rata inflației pentru anul 2021,  comunicată de către Institutul Național de Statistică, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2 : Se aprobă modelul de calcul al chiriei conform Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, în baza valorii de investiție a construcției ce reprezintă suprafața construită pe locuință, definită conform prevederilor Legii locuinței nr.114/1996,multiplicată cu valoarea de investiție a construcției, după cum urmează:

         – Pentru chiriaşii cu vârsta de până la 35 de ani, cuantumul chiriei lunare se va calcula conform tabelului de la cap.II lit.(a) și cap.III lit.(a) din anexa nr.16 la HG nr. 962/2001, privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.152/1998.

         – Pentru chiriaşii  cu vârsta  de peste 35 de ani, cuantumul chiriei lunare se va calcula conform tabelului de la cap.II lit.(b) și cap.III lit.(b) din anexa nr.16 la HG nr. 962/2001, privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.152/1998.

         – Pentru chiriaşii  cu vârsta  de peste 35 de ani, cuantumul chiriei lunare se va calcula conform tabelului de la cap.II lit.(b) și cap.III lit.(b) din anexa nr.16 la HG nr. 962/2001, privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.152/1998.

Art.3: Nivelul maxim al chiriei, în funcție  de venitul mediu net lunar pe membru de familie realizat în ultimele 12 luni, nu va depăși cuantumul prevăzut la art. 8 alin.(9^1) din Legea nr.152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         Pentru titularii contractelor de închiriere  care nu prezintă veniturile nete lunare pe membru de familie, chiria netă anuală se ponderează cu coeficienții prevăzuți la art. 8 alin. (8) din Legea nr.152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără a se aplica coeficientul prevăzut la art. 8 alin. (9) și prevederile alin.(9^1) din Legea nr.152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Art.4: Cu aducere la îndeplinireaprevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa  prin:

  • direcţia buget – finanţe;
  • compartimentul spațiu locativ;

Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică  Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, celor de la art.4, chiriașilor prin grija compartimentului spațiului locativ  şi se aduce la cunoştinţă  prin  publicare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  18.02.2022.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER-  BODOR ATTILA BELA                              SECRETAR GENERAL UAT –  CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut