HOTĂRÂREA NR. 209 / 2023 Privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de închiriere nr. 15169/29.10.2018, pentru spațiul cu destinație de locuința din fondul locativ al municipiului Toplița, situată în str. Ștefan cel Mare bl. F, sc. 2, ap. 8

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2023.,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 210/10.10.2023;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 38266/10.10.2023;

–  Proiectul de hotărâre privind propunerea modificării prin act adițional a contractului de închiriere nr. 15169/29.10.2018, pentru spațiul cu destinație de locuința din fondul locativ al municipiului Toplița,

situată  în str. Ștefan cel Mare  bl. F, sc. 2, ap. 8;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local nr. 224/2023;

– Contractul de închiriere nr.  15169/29.10.2018 încheiat cu Kelner Ernest;

– Cererea nr. 35354/22.09.2023 a domnului Kelner Robert – fiul titularului, menționat în contractul de închiriere, prin care solicită transferul contractului de închiriere pe numele lui;

– Acte medicale, atașate cererii;

– Certificatul de deces seria D.10 nr. 584198;

– Situația debite și plăți din data de 10.10.2023, din care rezultă faptul că, nu există datorii către bugetul local, izvorâte din contractul de închiriere nr. 15169/2018;

–  Procesul verbal  al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe nr. 9/09.10.2023;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

– Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996 cu modificările și completările ulterioare.

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Capitolul III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin. (7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art. 5 lit.cc, art. 196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art. 197 alin. (1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ, modificată

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 15169/2018, pentru spațiul cu destinația de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița, situat în str. Ștefan cel Mare bl. F, sc. 2, ap. 8, în sensul schimbării părții contractante – chiriașului, pe numele Kelner Robert – fiu, de pe numele Kelner Ernest – titular de contract.

(2) Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 15169/2018, având ca obiect locuința situată la adresa str. Ștefan cel Mare bl. F, sc. 2, ap. 8 pe o perioadă de 5 (cinci) ani, începând cu data de 01.11.2023.

(3) Conform celor dispuse la alin. 1, precum și în baza certificatului de deces seria D.10 nr. 584198 , se modifică alin. 2 al Cap. I Obiectul închirierii din contractul de închiriere nr. 15169/2018,  respectiv domnul Kelner Ernest va deveni membru, care alături de noul titular va folosi în comun locuința închiriată și se va elimina din cadrul alin. 2, doamna Kelner Margareta – decedată. 

Art.2: Se împuternicește Primarul municipiului Topliţa pentru semnarea actului adițional la contractul inițial de închiriere, conform celor dispuse la art. 1.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: direcţia buget – finanţe, serviciul impozite şi taxe și responsabilul cu administrarea şi gestionarea fondului locativ al municipiului Topliţa.

Art.4: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la art. 3, noului titular de contract prin grija responsabilului  fondului locativ şi se aduce la cunoştinţă prin publicare  pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 31.10.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – DOBREAN OLGA ANA            SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut