HOTĂRÂREA NR. 210 / 2023 Privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 15189/29.10.2018, încheiat cu Kozma Maria – chiriașă în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31 octombrie 2023,

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  212/10.10.2023;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 38369/11.10.2023;

– Proiectul de hotărâre privind  modificarea, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 15189/29.10.2018, încheiat cu Kozma Maria – chiriașă  în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 225/2023;

–  Cererea nr. 34924/20.09.2023 a  chiriașei Kozma Maria;

–  Procesul verbal nr. 9/09.10.2023 al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

– Situația debite și plăți efectuate din data de 29.09.2023;

– Contractul de închiriere nr. 14336/2019;

– Contract de vânzare nr.2453/2023;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă modificarea, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 15189/29.10.2018, încheiat cu Kozma Maria, având ca obiect locuința din fondul locativ al municipiului Toplița, situată la adresa str. Izvoarelor bl. A, sc. 1, ap. 3, astfel:

–   Prelungirea duratei contractului de închiriere pe o perioadă de 5 (cinci) ani, începând cu data de 01.11.2023.

–  Modificarea Cap. I – alineat 2: componența membrilor familiei care vor folosi locuința împreună cu titularul contractului se modifică, prin eliminarea din cadrul acesteia a următoarelor: Cristea Istvan Robert, Cristea Csilla-Andrea, Cristea Loredan-Csaba, Artudean Anamaria, Cristea Loredan și Cristea Larisa.

Art.2: Se împuternicește primarul municipiului Topliţa pentru semnarea actului adițional la contractul inițial cuprinzând modificările aprobate conform art. 1.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a hotărârii se însărcinează  municipiului Toplița prin: compartimentul spațiu locativ.

Art.4: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, compartimentului spațiu locativ, chiriașei Kozma Maria prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 31.10.2023.     

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                             CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – DOBREAN OLGA ANA            SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut