HOTĂRÂREA NR. 208/2023 Privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului local nr. 164/2022 referitoare la aprobarea preţului de vânzare în cuantum de 88.100 lei, a apartamentului compus din trei camere și dependințe construit din fondurile statului înainte de anul 1990, situat în municipiul Toplița, str. Aluniș, bl. A, sc. 2, ap. 20, în baza raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat – Ec. Stoicescu Vlad

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31 octombrie 2023,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 207/06.10.2023;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 37875 /09.10.2023;

– Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 164/2022 referitoare la aprobarea preţului de vânzare în cuantum de 88.100 lei, a  apartamentului compus din trei camere și dependințe construit din fondurile statului înainte de anul 1990, situat în municipiul Toplița, str. Aluniș, bl. A, sc. 2, ap. 20, în baza raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat – Ec. Stoicescu Vlad;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 222/2023;

– Cererea doamnei Saigo Iren înregistrată cu nr. 33.577/12.09.2023;

– Hotărârea Consiliului local nr. 164/2022 referitoare la aprobarea preţului de vânzare în cuantum de 88.100 lei, a  apartamentului compus din trei camere și dependințe construit din fondurile statului înainte de anul 1990, situat în municipiul Toplița, str. Aluniș, bl. A, sc. 2, ap. 20, în baza raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat – Ec. Stoicescu Vlad;

Ținând cont de:

–  Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Titlul II – Capitolul  III – Unele reguli privind exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și Normele metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (1), coroborat cu art.5 lit.ee, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 : Având în vedere solicitarea doamnei Saigo Iren, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 33.577/12.09.2023, Hotărârea Consiliului Local nr. 164/2022 referitoare la aprobarea preţului de vânzare în cuantum de 88.100 lei, a apartamentului compus din trei camere și dependințe construit din fondurile statului înainte de anul 1990, situat în municipiul Toplița, str. Aluniș, bl. A, sc. 2, ap. 20, în baza raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat – Ec. Stoicescu Vlad, se revocă.

Art.2:  Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin: compartimentul spațiul locativ.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, primarului  municipiului Topliţa, doamnei Saigo Iren, prin grija compartimentului spațiul locativ  şi se  publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 31.10.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  DOBREAN OLGA ANA          SECRETAR  GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut