HOTĂRÂREA NR. 206/2022 Privind însușirea documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat pe str. Victor Babeș nr. 3, înscris în CF nr. 59434 Topliţa , nr. cad. 59434-C2

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2022,

 

Având în vedere:

-Referatul  de aprobare nr. 210/10.11.2022;

– Raportul de specialitate nr. 39520/21.11.2022;

– Proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat pe str. Victor Babeș nr. 3, înscris în CF nr. 59434 Topliţa , nr. cad. 59434-C2;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 221/2022;

-Documentația tehnică de apartamentare înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr, 38299/09.11.2022, întocmită de ing.  Veress Csaba Attila;

– Extras CF nr. 59434 Toplița;

Ținând cont de prevederile:

– Ordinului ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare – art. 23 lit. ”g”, art. 132 alin. 1, art. 135 alin. 1 lit. ”a”, art. 138-141;

– Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată și modificată  – art. 26 alin. 8, art. 27;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul art. 129  alin. 2 lit. c și alin. 6 lit. c, art. 139 alin. 3 lit. g, coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196, art. 196 alin.1 lit. a, art. 197, art. 198, art. 199 alin. 1, alin. 2 și alin. 4 din Oug nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

 H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art.1: Se însușește documentația tehnică nr. 38299/2022 de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului înscris în CF nr. 59434 Toplița, nr. cadastral 59434-C2, situat pe str. Victor Babeș nr. 3, întocmită de ing. Veress Csaba Attila, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

 Art.2:  (1) Se aprobă apartamentarea imobilului situat în municipiul Toplița, str. Victor Babeș, compus din locuințe cu regim de înălțime P+E, cu 2 (două) apartamente și spații comune, înscris în CF nr. 59434 Toplița având număr cadastral 59434-C2, aflat în domeniul public al municipiului Toplița și înscrierea în cartea funciară, astfel:

  • 59434-C2-U1 – UAT Toplița, localitatea Toplița, județ Harghita, str. Victor Babeș nr. 3, ap.1 având suprafața utilă de 93 mp;
  • 59434-C2-U2 – UAT Toplița, localitatea Toplița, județ Harghita, str. Victor Babeș nr. 3, ap.2 având suprafața utilă de 78 mp;

             (2) Se dispune efectuarea formalităților necesare privind înscrierea în cartea funciară a unităților individuale rezultate în urma apartamentării imobilului conform alin. 1, acestea urmând a fi efectuate prin grija  Direcției Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Domeniul Public și Privat, Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

 Art.3: Se mandatează Primarul Municipiului Toplița pentru a semna în numele și pentru Municipiul Toplița documentele privind solicitarea înscrierii în cartea funciară a unităților individuale rezultate în urma apartamentării imobilului.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Toplița, prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Buget- Finanțe, Serviciul Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

Art.5: Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului Municipiului Toplița, Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului cât și Direcției Buget – Finanțe, Serviciul Impozite și Taxe Locale, Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Toplița  prin grija Direcției de urbanism și se publică pe pagina de web a instituției.

Topliţa la,  29.11.2022.

 PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN               SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI IULIAN

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut