HOTĂRÂREA NR. 207 / 2022 Privind aprobarea listei de priorități în vederea soluționării cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din municipiul Toplița, în baza criteriilor stabilite prin punctaj

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29 noiembrie 2022,

 Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  203/01.11.2022;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.37.461/03.11.2022;

– Proiectul de hotărâre   privind aprobarea listei de priorități în vederea soluționării cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din municipiul Toplița,  în baza criteriilor  stabilite prin punctaj;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 222/2022;

–  Procesul verbal nr. 8/20.10.2022 al comisiei  de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

Ținând cont de:

–  Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe –  republicată cu modificările şi completările ulterioare;

–  H.G.nr. 962/2001 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, –  art. 15 alin. (1) – (4);

–  HCL nr. 55/2022,  privind aprobarea  ”Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Topliţaˮ.

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

–  Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

–  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

     Art.1 : Se aprobă lista de priorități în vederea soluționării cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din municipiul Toplița,  în baza criteriilor  stabilite prin punctaj, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

     Art.2 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează primarul municipiului Toplița prin responsabilul  fondului locativ.

     Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Topliţa, responsabilului fondului locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afișare și  publicarea pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  29.11.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,                

CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN             SECRETAR GENERAL UAT– CIOBANU MIHAI

Sari la conținut