HOTǍRÂREA NR. 205/2022 Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii licitației, în scopul valorificării

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2022 ,

Având în vedere :

– Referatul de aprobare  nr. 209/10.11.2022;

– Raportul de specialitate nr. 39228/17.11.2022 al Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor ;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii licitației, în scopul valorificării;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.  220/2022;

– Contractul de Servicii Silvice nr. 310/2017 și Actul Aditional nr. 2747/07.05.2020 la contract,  încheiate între Direcția Silvică Harghita și municipiul Toplița;

– Amenajamentele silvice întocmite pentru suprafețele de pădure, proprietate a municipiului Toplița;

–  APV nr.: 10495 și 10496, înaintate de Ocolul Silvic Toplița cu adresa nr. 10630/24.10.2022, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 35829/24.10.2022;

Ținând cont de :

–  HG  nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, modificată – art. 1 lit. q, art. 20 alin. 5;

–  HCL a municipiului Toplita nr 168/2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica si privata ,  precum si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national, proprietate a municipiului Toplita, administrata  de Consiliul Local al municipiului Toplita, modificată prin HCL nr. 94/2019 – art. 1 lit. p, art. 18 alin. 4;

–   HCL a municipiului Toplita nr.188/2021 privind aprobarea  menținerii prețurilor  de referinta pentru anul de productie 2021, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale si natura produsului, pentru masa lemnoasa pe picior care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica/privata si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national, apartinad municipiului Toplita- administrat de Consiliul Local al municipiului Toplita, la nivelul preturilor de referinta aferente anului 2021, aprobat prin HCL nr. 187/2020 ;

–  HCL a municipiului Toplita nr. 43/2022  privind aprobarea repartizării pe destinații a volumului de masă lemnoasă,  proprietate a municipiului Toplița și administrată de Consiliul Local Toplița, ce urmează a fi pus în valoare în anul 2022,

–  Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată – art. 286 si art. 287 lit. b;

– HCL a municipiului Toplita nr. 154/2012- privind aprobarea Statului U.A.T. Toplița;

– Cartea Europeana a Autonomiei Locale adoptata la Strasbourg, ratificata prin Legea 199/1997;

– Legea nr. 24/2000, republicata, privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuţiilor din cadrul şedinţei,

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.1şi 2, lit.c si d, alin..6, lit.a si lit.b, alin. 7  lit.r, art.139  alin 1, alin.3 lit.g coroborat cu art. 5 lit.cc, art.196 alin.1 lit.a , art.198, art.199 si art.197 alin.1 din OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E :

 Art.1:  Se aprobă  prețul de pornire la  licitație, pentru partida de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița – administrat de Consiliul local la municipiului Toplița, ce se supune procedurii licitației, în scopul valorificării, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2:  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează : primarul municipiului Toplita prin  Serviciul Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor din cadrul Primăriei municipiului Toplița;  Direcția buget finanțe din cadrul Primăriei municipiului Toplița și Ocolul Silvic Toplița.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, primarul municipiului, celor mentionaţi la art.2, Ocolului Silvic Toplița prin grija Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor din cadrul primăriei municipiului Toplița  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi postare pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la 29.11.2022.

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                                          Contrasemnează pentru legalitate

                                                                                                                  Secretar general UAT

CONSILIER –  MAN CĂLIN CONSTANTIN                               CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut