HOTĂRÂREA NR. 20 / 2022 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în anul 2022 pentru persoanele vârstnice instituționalizate în Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul „Centrul Social Integrat” Topliţa

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2022,

Având în vedere :

        –     Referatul de aprobare nr.­­­ 20/21.01.2022;

 • Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială și al Direcției buget-finanțe nr. 2433/21.01.2022;
 • Proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în anul 2022 pentru persoanele vârstnice instituționalizate în Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul „Centrul Social Integrat” Topliţa;

      –  Rapoartele de avizare a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 20/2022;

În temeiul următoarelor prevederi legale:

 • 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată şi modificată;
 • HG 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale –  Anexa nr. 3;
 • OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 118/2014, modificată;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
 • Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale, modificată;

–      HG nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice;

–              HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

–       Ordinul MMJS nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale – anexa nr. 1;

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 146/2019 privind revocarea înființării Direcției de Asistență Socială, ca structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Toplița și organizarea acesteia ca și compartiment funcțional – structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Toplița, începând cu 01.01.2020, cu modificările aduse de Hotărârea Consiliului Local nr.187/2019;
 • Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeana a autonomiei locale;
 • HCL nr. 154/2012 –Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;
 • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și modificată;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

              În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei,

                În temeiul dispoziţiunilor art. 129, alin. 1 şi 2, lit.d, alin. 7, lit. b, art. 139 alin. 3  lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit a, art. 198, art. 199 şi art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1:   (1) Se  aprobă costul mediu lunar de întreţinere în anul  2022 pentru persoanele vârstnice instituționalizate în Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul „Centrul Social Integrat” Topliţa, în funcţie de gradul de dependenţă al persoanei îngrijită, după cum urmează:

                – pentru persoanele independente  – 5.693  lei//lună/beneficiar;

                – pentru persoanele semidependente  – 5.907  lei/beneficiar;

                – pentru persoanele dependente  – 6.120  lei//lună/beneficiar.

                (2) Încadrarea beneficiarilor în grade de dependenţă se realizează de către Căminul pentru persoane vârstnice  din cadrul Centrului Social Integrat Toplița.

                (3) Metoda de calcul din care rezultă valorile de la alin. 1 este cea prevăzută în anexa la prezenta.

Art.2: Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului prin: Direcţia Buget Finanțe și Direcția de Asistență Socială Toplița.

Art.3: Prezenta se comunică : Instituției Prefectului – județul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcției Buget-finanțe și  Direcției de Asistență Socială  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Toplița.

                                                                                Topliţa, la  27.01.2022.

 PRESEDINTE SEDINTA                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – TUDOR IONELA                            SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut