HOTĂRÂREA NR. 194/2023 Privind aprobarea diferențierii tipului de suport alimentar și a modalității de livrare a acestuia, ce se acordă preșcolarilor și elevilor Școlii Gimnaziale ,,Miron Cristea” din Toplița, prin Programul pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi, pentru anul școlar 2023-2024

Consiliul local al Municipiului Toplița, în ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 27.10.2023;

Având în vedere:

  • Referat de aprobare nr. 221/25.10.2023.
  • Raportul de specialitate nr. 40253/25.10.2023 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu;
  • Proiectul de hotărâre privind diferențierea tipului de suport alimentar și a modalității de livrare a acestuia, ce se acordă elevilor Școlii Gimnaziale ,,Miron Cristea” din Toplița, prin Programul pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi, pentru anul școlar 2023-2024;
  • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 207/2023;
  • Adresa Școlii Gimnaziale ”Miron Cristea” înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 40244/25.10.2023, prin care se comunică Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/24.10.2023

Ținând cont de:

–   OUG nr. 77/2023 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat;

–  HG nr. 928/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2023 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat – art. 2 alin. 1 lit. c, alin. 5, art. 4 alin. 4 din Anexă;

– HG nr. 999/2023 pentru aprobarea Listei unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor şi a unităţilor-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, a numărului de beneficiari, a sumei necesare pentru finanţarea Programului în anul 2023 şi a repartizării acesteia pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale – poziția nr. 208 din Anexă;

– Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrație publică și Normele metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale

–   Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129  alin. (1),  alin. (2)  lit. b si lit. d, alin. (4) lit.d, alin. 7 lit. n , art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) şi art.196 alin.1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 : În vederea acordării în anul școlar 2023-2024 a suportului alimentar preșcolarilor și elevilor Școlii Gimnaziale ,,Miron Cristea” din Toplița, se aprobă tipul de suport alimentar :  „pachet alimentar”, care se va livra zilnic de către furnizor.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează primarul localității prin : Biroul Investiţii, Programe, Proiecte și Direcția buget-finanțe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.3: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului Municipiului Topliţa, Direcţiei buget-finanţe, Biroului investiţii, achiziții, programe, proiecte şi se afişează pe pagina web a instituţiei. 

Toplița la,  27.10.2023. 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – DOBREAN OLGA ANA          SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut