HOTĂRÂREA NR. 193/2023 Privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Toplița pentru anul 2023 prin majorare cu 93,92 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 27 octombrie 2023,

Având în vedere:

– Referat de aprobare  nr. 220/25.10.2023;

– Raportul de specialitate nr. 40183/25.10.2023 al Direcţiei Buget-finanţe;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea rectificării bugetului general al Municipiului Toplița  pentru anul 2023 prin majorare cu 93,92 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate cin cadrul Consiliului local nr. 206/2023;

– Contul de execuție al bugetului local – secțiunea funcționare și dezvoltare, la data de 23.10.2023;

– Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Harghita nr. 8895/24.10.2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 40083/25.10.2023;

– Adresa Serviciului de Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Toplița nr. 38741/2023;

– Adresele unităților de învățământ privind modificarea bugetelor;

– Adresa Spitalului Municipal Toplița nr. 11064/18.10.2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 39288/18.10.2023;

– Adresa Serviciului Public de Salubrizare Toplița nr. 850/23.10.2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 39783/23.10.2023;

Ținând cont de:

– Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată si actualizata  – art.1 alin. 2 lit. „a” , art. 2 alin. 1 – pct. 7, 47, 50 şi 51, art. 19 alin. 1 lit. „a”,  alin. 2, art. 26;

–  Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată şi actualizată;

– Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022;

– Legea bugetului asigurărilor sociale de  stat pe anul 2023 nr. 369/2022;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– HCL nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelornormative;

– Legea nr.  199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

În urma dezbaterilor în cadul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1 şi 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2023, prin majorare cu 93,92 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, precum și virări de credite și listele de investiții, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a hotărârii se încredinţează primarul Municipiului Topliţa, prin  direcţia  Buget – Finanţe din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa.

Art.3: Hotărârea se comunică: Instituţiei  Prefectului – Judeţul Harghita, Primarului localităţii,  AJFP Harghita/DGRFP Braşov prin grija Direcţiei buget-finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa la 27.10.2023. 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                               SECRETAR GENERAL UAT,

CONSILIER – DOBREAN OLGA ANA             CIOBANU MIHAI  IULIAN

HOT193-Anexa
Sari la conținut