HOTĂRÂREA NR. 195 / 2023 Privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 5416/2017, modificat, încheiat cu Agoșton Maria – chiriașă în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31 octombrie 2023,

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  197/22.09.2023;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 36296/27.09.2023;

– Proiectul de hotărâre privind  modificarea, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 5416/2017, modificat, încheiat cu Agoșton Maria – chiriașă  în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 208/2023;

–  Cererea nr. 31770/28.08.2023 a  chiriașei Agoșton Maria;

–  Procesul verbal nr. 8/19.09.2023 al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

– Situația debite și plăți efectuate din data de 11.09.2023;

– Contractul de închiriere nr. 5416/2017, modificat – Cap. I alin. 2;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă modificarea, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 5416/2017, modificat, încheiat cu Agoșton Maria, având ca obiect locuința de necesitate situată la adresa str. Tîrgului nr. 3/A, bl. A ap. 6, astfel:

–  modificarea Cap. I – alineat 2: componența membrilor familiei care vor folosi locuința împreună cu titularul contractului se modifică, prin includerea din cadrul acesteia a doamnei Puia Ana-Maria-Izabela – fiica titularului de contract.

Art.2: Se propune împuternicirea primarului municipiului Topliţa pentru semnarea actului adițional la contractul  inițial cuprinzând modificările aprobate conform art. 1.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a hotărârii se însărcinează  municipiului Toplița prin: compartimentul spațiu locativ.

Art.4: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, compartimentului spațiu locativ, chiriașei Agoșton Maria prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 31.10.2023.      

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                             CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – DOBREAN OLGA ANA            SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut