HOTĂRÂREA NR. 191/2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) nr. 45093/02.12.2021 pentru „Reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale pentru Spitalul Municipal Toplița, Județul Harghita”

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară din data de 8 decembrie 2021,

 • Referatul de aprobare nr. 195/02.12.2021;
 • Raportul de specialitate al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte nr. 45101/02.12.2021;
 • Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru „Reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale pentru Spitalul Municipal Toplița, Județul Harghita”
 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 192/2021;
 • Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) nr. 45093/02.12.2021 pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale pentru Spitalul Municipal Toplița, Județul Harghita”;
 • Nota conceptuală 25841/17.08.2021;
 • Tema de proiectare nr. 25873/17.08.2021;

Ținând cont de:

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44,
 • HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată – art. 5 alin. 1, lit. b, lit i, alin. 2, art. 9;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2021 privind aprobarea bugetului general al municipiului Toplița pentru anul 2021, cu rectificările ulterioare;
 • Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
 • HCL nr.154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;
 • Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
 • Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. 1 , alin. 2 lit. b, d, alin. 4 lit d , alin. 7 lit. c , art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), alin. (2) si alin. (4) din OUG nr.57/2019- Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții  nr. 45093/02.12.2021 pentru „Reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale pentru Spitalul Municipal Toplița, Județul Harghita” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19., conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

 

ART. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției, prevăzuți în conținutul documentației.

ART. 3. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale pentru Spitalul Municipal Toplița, Județul Harghita”, în cuantum de 11.778.850,48 lei (inclusiv TVA), din care:

                        – total eligibil: 9.897.823,18 lei (inclusiv contribuția proprie)

                        – contribuție proprie (15%): 1.484.673,46 lei

                        – cheltuieli neeligibile: 1.881.027,30 lei.

                (2) Se vor efectua demersurile necesare includerii în bugetul local al municipiului Toplița a sumei de la  alin. (1) în urma aprobării proiectului.

ART. 4. Sustenabilitatea/mentenanța investiției se va realiza cu personalul propriu al Spitalului municipal Toplița.

 

ART. 6. Se împuternicește dl. Olariu Dumitru – Primarul municipiului Toplița să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Toplița.

ART. 7. Cu data adoptării prezentei, se revocă HCL nr. 135/2021.

 

ART. 8. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Toplița prin Biroul Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu și Direcția Buget Finanţe din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

 

ART. 9. Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Direcţiei Buget Finanţe, Biroului  Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu, Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, prin grija biroului de investiții şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Toplița, la 08.12.2021.

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                           CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – SZABO COLOMAN EMERIC               SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut