HOTĂRÂREA NR. 192/2021 privind rectificarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2021 prin majorare cu suma de 1132,29 mii lei

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară  convocată de îndată din data de 17 decembrie 2021,

Ținând cont de :

– Referatul de aprobare nr. 203/16.12.2021;

– Raportul de specialitate nr. 48912/16.12.2021 al direcţiei buget-finanţe din cadrul  aparatului de specialitate al primarului;

– Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2021 prin majorare

cu suma de 1132,29 mii lei;

– Raport de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 193/2021;

– Extras de cont  – op nr. 8837  din 23.11.2021 privind transferul de la bugetul local prin PNDL a sumei de 223.636,25 lei;

– Contul de execuție al bugetului local la data de 13.12.2021.;

– Adresa Inspectoratului Școlar Județean Harghita nr. 5934/2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 48455/2021;

– Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Harghita nr. 22/2021;

– Contract pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății către autoritățile administrației publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investițiilor pentru spitalele din subordinea acestora nr. 9022/2021, înregistrat la Primăria municipiului Toplița sub nr. 39899/2021 – suma de 28 mii lei;

– Adresa MMPS – ANPIS nr. 7783/2021, întrgistrată la AJPIS Harghita sub nr. 29339/23.11.2021;

– HCL nr. 61/2021 privind aprobarea Bugetului General al UAT Municipiul Toplita pe anul 2021, cu rectificările ulterioare;

Având în vedere prevederile:

– Legea 273/2006 privind finantele publice locale, modificată sis actualizata  – art.1 alin. 2 lit. „a” , art. 2 alin. 1 – pct. 7, 47, 50 şi 51, art. 19 alin. 1 lit. „a”,  alin. 2 art. 26, art. 39 alin. 6, art. 45, art. 46 , art. 49 alin. (7);

–  Art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006 privind finantele publice locale şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată si actualizata;

–  Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată şi actualizată;

– Legea nr. 15/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2021, cu modificări și completări ulterioare;

– Legea nr. 16/2021 Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021, cu modificări și completări ulterioare;

– Legea nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică, republicată;

– HCL nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

– Legea nr.  199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței

            In conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ – art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a , art. 139 alin. 1, alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit cc) , art. 196 alin. 1 lit. a , art. 198, art. 199, si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4

H O T Ă R Ă Ş T E : 

            Art.1: Se aprobă  rectificarea bugetului general al municipiului Toplița prin majorare cu suma de 1132,29 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, viramente interne, lista de investiții, astfel:

              Anexa nr. 1 –  pentru Bugetul Local  = influență = +1099,29  mii lei – viramente interne, lista de investiții , astfel:

  1. Veniturile se majorează cu 1099,29 mii lei
  2. Cheltuielile se majorează cu 1099,29 mii lei.

 

             Anexa nr. 2 –  pentru Bugetul Instituțiilor Publice Finanțate din Venituri Proprii și Subvenții  = majorare cu +33,00 mii lei , viramente interne, lista de investiții, astfel:

 

  1. Veniturile se majorează cu 33,00 mii lei
  2. Cheltuielile se majorează cu 33,00 mii lei.

            Art.2:  Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta.

            Art.3: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Topliţa, prin  direcţia  Buget – Finanţe  din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa şi ordonatorii terţiari de credite.

            Art.4: Prezenta se comunică: Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului localităţii,  AJFP Harghita/DGRFP Braşov şi ordonatorilor terţiari de credite prin grija Direcţiei buget-finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa la:  17.12.2021.

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – SZABO COLOMAN EMERIC              SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut