HOTĂRÂREA NR. 185 / 2023 Privind desemnarea consilierilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile de asigurare a calităţii educaţiei al instituţiilor de învăţământ din municipiul Topliţa, pentru anul şcolar 2023-2024

Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2023,

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 194/20.09.2023;

– Raportul de specialitate  nr.  35187/21.09.2023;

– Proiectul de hotărâre privind desemnarea consilierilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie  şi în Comisiile de asigurare a calităţii educaţiei al Instituţiilor de învăţământ din municipiul Topliţa, pentru anul şcolar 2023-2024;

– Raportul de avizare ale comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local Topliţa nr.  198/2023;

– Adresa Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” nr. 1452/13.09.2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 34052/20.09.2023;

– Adresele Liceului Teoretic „O.C. Tăslăuanu” Topliţa nr. 3004/08.09.2023 și nr. 3009/08.09.2023, înregistrate la Primăria municipiului Toplița sub nr. 33261/11.09.2023 și nr. 33263/11.09.2023;

– Adresa Liceului Teoretic „Kemény János” Topliţa nr. 1455/07.09.2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 33259/11.09.2023;

– Adresa Şcolii Gimnaziale „Miron Cristea” Topliţa nr. 1418/01.09.2023, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa sub nr. 32372/01.09.2023;

– Adresa Şcolii Gimnaziale „Andrei Şaguna” Topliţa nr. 1196/04.09.2023,  înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 32520/04.09.2023;

– Adresa Şcolii Gimnaziale „Sfântu Ilie” Topliţa nr. 1621/19.09.2023, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa sub nr. 34783/19.09.2023;

– Adresa Grădiniţei „Voinicel” Topliţa nr. 922/05.09.2023, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa sub nr. 32669/05.09.2023;

– Adresa Clubului Sportiv Şcolar Topliţa nr. 296/2023, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa sub nr.       34894/20.09.2023;

Ţinând cont de:

– Legea nr. 198/2023 Lega învățământului preuniversitar, modificată – art. 128, art. 234 alin. 5 lit. ”e” ;

– Ordin nr. 6223/2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar – art. 5 alin. 1 şi 2 lit. a, art. 6  alin. 1 lit. ”c” din anexă;

– Ordin nr. 4183/2022  privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – Titlul III, Cap. II din anexă;

– Legea nr. 24/2000 – privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată;

– Legea nr. 199/1997 privind ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale adoptată la Strasbourg;

– Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și Normele metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei

În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 129 alin 1 si alin. 2 lit. a si lit d, alin. 3 lit. c, alin. 7 lit a , art. 139 alin. 1 coroborat cu art. 5 lit ee) , art. 196 alin. 1 lit. a , art.198 , art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din Oug nr. 57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Topliţa în Consiliile de Administraţie al instituţiilor de învăţământ din municipiul Topliţa, pentru anul şcolar 2023-2024,  după cum urmează:

 1. Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” – MAN Călin Constantin, NEGREA Gheorghe Alin;
 2. Liceul Teoretic „O.C. Tăslăuanu” – BUZILĂ Victor Sebastian; MARE Laura Gabriela;
 3. Liceul Teoretic „Kemeny Janos” – BODOR Attila Béla;
 4. Şcoala Gimnazială „Miron Cristea” – DOBREAN Olga Ana; FERENCZ Vlăduț Ionel;
 5. Şcoala Gimnazială „Andrei Şaguna” – HIRIȘCĂU Horațiu Sever Nicu; MACARIE Olimpiu Marius;
 6. Şcoala Gimnazială „Sfântu Ilie” –– CALINOVICI Mihai Achim; BORȘ Andra Ramona;
 7. Grădiniţa „Voinicel” – NEGREA Gheorghe Alin;
 8. Clubul Sportiv Şcolar – COMAN Ionel.

Art.2: Se aprobă desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Topliţa în Comisiile de asigurare a calităţii educaţiei al Instituţiilor de învăţământ din municipiul Topliţa, pentru anul şcolar 2022-2023,  după cum urmează:

 1. Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” – MAN Călin Constantin;
 2. Liceul Teoretic „O.C. Tăslăuanu” – BUZILĂ Victor Sebastian;
 3. Liceul Teoretic „Kemeny Janos” – BODOR Attila Béla;
 4. Şcoala Gimnazială „Miron Cristea” – DOBREAN Olga Ana;
 5. Şcoala Gimnazială „Andrei Şaguna” – HIRIȘCĂU Horațiu Sever Nicu;
 6. Şcoala Gimnazială „Sfântu Ilie” – CALINOVICI Mihai Achim;
 7. Grădiniţa „Voinicel” – NEGREA Gheorghe Alin;
 8. Clubul Sportiv Şcolar – COMAN Ionel.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul localităţii prin : serviciul de învățământ, cultură, casa de cultură, cinematograf Călimani, precum și consilierii locali nominalizaţi la art.1 și art. 2.

               Art.4:  Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, celor de la art.1 și art. 2, instituţiilor de învăţământ şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la 28.09.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – COMAN IONEL       SECRETAR –  CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut