HOTĂRÂREA NR. 184 / 2023 Privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 12530/06.05.2022, încheiat cu domnul Vacariu Andrei-Alexandru – chiriaș în locuința de serviciu, situată în municipiul Toplița, str. Sportivilor, bl. F, sc. 1, ap. 7

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28 septembrie 2023,

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  192/20.09.2023;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 35134/21.09.2023;

– Proiectul de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 12530/06.05.2022, încheiat cu domnul Vacariu Andrei-Alexandru  – chiriaș în locuința de serviciu, situată în municipiul Toplița, str. Sportivilor, bl. F, sc. 1, ap. 7;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 197/2023;

– Cererea domnului Vacariu Andrei-Alexandru înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 32138/30.08.2023;

– Cap. IV alin .2 lit. a din Contractul de închiriere nr. 12530/2022 încheiat în baza Hotărârea Consiliului Local  nr. 81/2022 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Sportivilor, Bl.F,sc.1, Ap.7 şi stabilirea  chiriei lunare, domnului  Vacariu Andrei-Alexandru – medic specialist urolog – angajat în cadrul Spitalului Municipal Topliţa;

– Situația debite și plăți efectuate din data de 11 septembrie 2023, din care rezultă faptul că, chiriașul nu are datorii către bugetul local, izvorâte din contractul de închiriere nr. 12530/2022;

– Procesul verbal al comisiei sociale din cadrul Primăriei municipiului Toplița nr. 8/19.09.2023;

  Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, modificată ;

– Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată și modificată – art. 1321;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă rezilierea contractului de închiriere nr. 12530/2022 încheiat cu Vacariu Andrei-Alexandru, având ca obiect locuința de serviciu situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, bl. F, sc. 1, ap. 7.

Art.2: Predarea, respectiv primirea imobilului care face obiectului prezentului proiect, împreună cu obiectele de inventar, se va face prin proces verbal, în termen de 30 zile de la data comunicării Hotărârii, prin grija Compartimentului spațiu locativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Toplița.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiul Toplița prin: responsabilul cu administrarea  spațiului locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Compartimentului spațiu locativ, Direcției buget-finanțe, domnului Isac Andrian, prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin publicare pe pagina web a municipiului.    

Topliţa la,  28.09.2023.       

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,             CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE

CONSILIER – COMAN IONEL          SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut