HOTĂRÂREA NR. 186/2023 Privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Toplița pentru anul 2023 prin majorare cu 559,31 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28 septembrie 2023,

Având în vedere:

– Referat de aprobare  nr. 195/21.09.2023;

– Raportul de specialitate nr. 35256/21.09.2023 al Direcţiei Buget-finanţe;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea rectificării bugetului general al Municipiului Toplița  pentru anul 2023 prin majorare cu 559,31 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate cin cadrul Consiliului local nr. 199/2023;

– Dispoziția Primarului nr. 411/2023 privind modificarea structurii bugetului local prin redistribuirea sumelor alocate pentru plata burselor școlare în cadrul capitolului ”Învățământ – cod 65.02;

– Dispoziția Primarului nr. 650/2023 privind modificarea bugetului local prin majorare cu suma totală de 829,93 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la cheltuieli, sumă aferentă investițiilor finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență;

– Dispoziția Primarului nr. 702/2023 privind modificarea bugetului local prin virare de credite în cadrul acelorași capitole bugetare;

– Hotărârea Consiliului local nr. 136/2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 8.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, aprobată prin Legea nr. 229/2023;

– Convenția de împrumut încheiat între Ministerul Finanțelor și Municipiul Toplița nr. 383007/32173 din 2023;

– Extras de cont din data de 14 septembrie 2023;

Ținând cont de:

– Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată si actualizata  – art.1 alin. 2 lit. „a” , art. 2 alin. 1 – pct. 7, 47, 50 şi 51, art. 19 alin. 1 lit. „a”,  alin. 2, art. 26;

–  Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată şi actualizată;

– Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022;

– Legea bugetului asigurărilor sociale de  stat pe anul 2023 nr. 369/2022;

– OUG nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, modificată;

– Ordin nr. 1398/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale, modificat – art. 7 alin. 1;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– HCL nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

– Legea nr.  199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

În urma dezbaterilor în cadul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1 şi 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: (1) Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2023, prin majorare cu 559,31 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexei, care face parte integrantă din prezentul proiect.

(2) În urma rectificării prezvăute de la alin. 1, se aprobă bugetul împrumuturilor interne cu suma de 522,70 mii lei  și lista de investiții aferentă acestuia.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a hotărârii se încredinţează primarul Municipiului Topliţa, prin  direcţia  Buget – Finanţe din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa.

Art.3: Hotărârea se comunică: Instituţiei  Prefectului – Judeţul Harghita, Primarului localităţii,  AJFP Harghita/DGRFP Braşov prin grija Direcţiei buget-finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa la 28.09.2023.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                    SECRETAR GENERAL UAT,

CONSILIER – COMAN IONEL                 CIOBANU MIHAI  IULIAN

anexa186

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut