HOTĂRÂREA NR. 185 / 2021 privind aprobarea prelungirii prin act adițional a duratei contractului de închiriere nr. 5896/11.05.2011, încheiat cu Biriş Andrea Ionela, chiriaş în locuinţa situată la adresa str. Cerbului, Bl. 3M, Ap. 4, proprietatea Ministerului Educaţiei Naţionale, administrată de către Consiliul Local, conform protocolului de predare-primire nr. 288/22.09.2010.

Consiliul local al municiipului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 25.11.2021,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  185/12.11.2021;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 42395/17.11.2021;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii prin act adițional a duratei contractului de închiriere

  1. 5896/11.05.2011, încheiat cu Biriş Andrea Ionela, chiriaş în locuinţa situată la adresa str. Cerbului, Bl. 3M, Ap. 4, proprietatea Ministerului Educaţiei Naţionale, administrată de către Consiliul Local, conform protocolului de predare-primire nr. 288/22.09.2010.;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 186/2021;

–  Cererea nr. 41402/11.11.2021 doamnei Biriș Andrea-Ionela  prin care solicită prelungirea   contractului  de închiriere;

–  Procesul verbal  al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr .57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

                În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

                  În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se  aprobă  prelungirea prin act adițional a duratei contractului  de  închiriere nr. 5896/11.05.2011, încheiat cu Biriş Andrea – Ionela, chiriaş în  locuinţa situată la adresa str. Cerbului, Bl. 3M, Ap. 4,  proprietatea Ministerului Educaţiei Naţionale, administrată de către Consiliul Local, conform protocolului de predare-primire nr. 288/22.09.2010,  pe o perioadă de 4 luni, respectiv pentru perioada 01.12.2021. – 31.03.2022.

Art.2:Se împuterniceşte administratorul public al  municipiului Topliţa pentru semnarea  actului adițional la contractul  inițial.

Art.3 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiului Toplița prin:

                 –     administrator public și  compartimentul spațiu locativ.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la art. 3, doamnei Biriș Andrea-Ionela prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  25.11.2021.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                      CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – POP DANIELA LENUȚA                SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut