HOTĂRÂREA NR. 164 / 2021 privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de închiriere nr. 13967/2010, pentru spațiul cu destinația de locuință din imobilul situat în str. Sălciilor, nr. 8/B, ap. 3, în sensul schimbării părții contractante – chiriașului, pe numele Bucunea Aurora-Lenuța – soție supraviețuitoare, de pe numele Bucunea Țitron, în urma decesului acestuia

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.10.2021.,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 169/20.10.2021;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 34053/21.10.2021;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de închiriere nr. 13967/2010, pentru spațiul cu destinația de  locuință din imobilul situat în str. Sălciilor, nr. 8/B, ap. 3, în sensul schimbării părții contractante – chiriașului, pe numele Bucunea Aurora-Lenuța – soție supraviețuitoare, de pe numele Bucunea Țitron,  în urma  decesului acestuia;

Raportul de avizare al comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local nr. 165/2021;

– Contractul de închiriere nr. 13967/2010 încheiat cu Bucunea Țitron – cap.IV;

– Cererea nr. 33239/14.10.2021 a doamnei Bucunea Aurora-Lenuța  prin care solicită transferul  contractului de închiriere pe numele ei;

– Certificatul de deces nr. 783764/30.09.2021  al defunctului Bucunea Țitron;

–  Procesul verbal  al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

– Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996 cu modificările și completările ulterioare.

– Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,  republicată – art.1834 coroborat cu art. 323 alin. 3;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Capitolul III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

     În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 : Se aprobă modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr.13967/2010, pentru spațiul cu destinația de locuință din imobilul situat în str.Sălciilor, nr. 8/B, ap. 3, în sensul schimbării părții contractante – chiriașului, pe numele Bucunea Aurora-Lenuța – soție supraviețuitoare, de pe numele Bucunea Țitron – titular de contract, în urma  decesului acestuia.

Art.2Se împuterniceşte administratorului public al  municipiului Topliţa pentru semnarea actului adițional la contractul inițial de închiriere.

Art.3 :.  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: direcţia buget – finanţe, serviciul impozite şi taxe și responsabilul cu administrarea şi gestionarea fondului locativ al municipiului Topliţa.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la art. 3, noului chiriaș prin grija responsabilului  fondului locativ şi se aduce la cunoştinţă prin publicare  pe pagina web a municipiului.

                                                                        Topliţa la, 28.10.2021.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – NEGREA GHEORGHE ALIN             SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut