HOTĂRÂREA NR. 165 / 2021 privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de închiriere nr. 5556/2016, pentru spațiul cu destinație de locuința socială, situată în str. Izvoarelor, bl. 1C, sc. 2, ap. 5, în sensul schimbării părții contractante – chiriașului, pe numele Stan Rodica – soție supraviețuitoare, de pe numele Stan Petru, în urma decesului acestuia

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.10.2021.,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 170/20.10.2021;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 34052/21.10.2021;

 –  Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de închiriere nr. 5556/2016, pentru spațiul cu destinație de locuința socială, situată  în str. Izvoarelor, bl. 1C, sc. 2, ap. 5, în sensul schimbării părții contractante – chiriașului, pe numele Stan Rodica  – soție supraviețuitoare, de pe numele Stan Petru,

 în urma  decesului acestuia;

Raportul de avizare al comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local nr. 166/2021;

– Contractul de închiriere nr. 5556/2016 încheiat cu Stan Petru – cap.IV;

 –  Cererea nr. 33487/20.10.2021 a doamnei Stan Rodica,  prin care solicită transferul  contractului de închiriere pe numele ei;

– Certificatul de deces nr. 783827/13.10.2021  al defunctului Stan Petru;

 –  Procesul verbal  al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

– Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996 cu modificările și completările ulterioare.

– Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,  republicată – art.1834 coroborat cu art. 323 alin. 3;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Capitolul III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

             În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

              În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin. (7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art. 5 lit.cc, art. 196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art. 197 alin. (1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 : Se aprobă modificarea prin act adițional a contractului de închirierenr. 5556/2016, pentru spațiul cu destinația de locuință socială, situată în str. Izvoarelor, bl. 1C, sc. 2, ap. 5, în sensul schimbării părții contractante – chiriașului, pe numele Stan Rodica – soție supraviețuitoare, de pe numele Stan Petru – titular de contract,  în urma  decesului acestuia.

Art.2Se împuterniceşte administratorului public al  municipiului Topliţa pentru semnarea actului adițional la contractul inițial de închiriere.

Art.3 :.  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: direcţia buget – finanţe, serviciul impozite şi taxe și responsabilul cu administrarea şi gestionarea fondului locativ al municipiului Topliţa.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la art. 3, noului chiriaș prin grija responsabilului  fondului locativ şi se aduce la cunoştinţă prin publicare  pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 28.10.2021.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – NEGREA GHEORGHE ALIN     SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut