HOTĂRÂREA NR. 160 / 2023 Privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei de 7402 mp., rezultată din măsurători, reprezentând drum de exploatare – DE 3460, cuprinsă în anexa la prezenta, conform procesului verbal nr. 27991/24.07.2023 întocmit de expert autorizat Kolozsi Tiberiu Attila

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa  ordinară  din data de 31 iulie 2023,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  164/24.07.2023;

– Raportul de specialitate nr. 28026/24.07.2023;

– Proiectul de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei de 7402 mp., rezultată din măsurători, reprezentând drum de exploatare – DE 3460, cuprinsă în anexa la prezenta, conform procesului verbal nr. 27991/24.07.2023 întocmit de expert autorizat Kolozsi Tiberiu Attila;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.  172/2023;

– Procesul verbal nr. 27991/24.07.2023 anexat aferent Drumului de exploatare – DE 3460 din Municipiul Toplita,  întocmit de expert autorizat Kolozsi Tiberiu Attila;

– Plan cadastru funciar aferent anului 1973;

– Extras din Registrul cadastral al posesorilor din anul 1973 – pagina 125;

– Extras din Registrul cadastral al parcelelor din anul 1973 – pagina 102;

– OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 7/1996 Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare – art. 24, art. 28, art. 29;

– Ordin ANCPI  nr. 600/2023 privind aprobarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară – art. 7 , art. 25 și art. 153 alin. 4 din anexă;

– Legea nr. 287/2009 privind Codul civil republicată, cu modificările și completările ulterioare – Titlul VI – proprietatea publică, Titlul VII – cartea funciară, art. 885 alin. 1, și art. 888;

– HG nr. 1351/2001 atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita – anexa nr. 9  – poziția nr. 224 (pagina 346),  referitoare la domeniul public al localităţii Topliţa;

– OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – art. 286 alin. 4 și poziția nr. 1 din anexa nr. 4;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor cuprinse la art. 129, alin. (1) şi (2), lit. „c”,  alin. (6) lit „c”, alin. (7) lit. „m”, , art. 139 alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2 si alin 4 din Oug nr. 57/209 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1:  (1) Se aprobă înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei de 7402 mp., suprafață rezultată din măsurători, reprezentând drum de exploatare – DE 3460 din Municipiul Toplița,  cu elementele de identificare descrise în anexa, care face parte integrantă din prezenta conform procesului verbal și a planului de situație nr. 27991/24.07.2023, întocmit de expert autorizat Kolozsi Tiberiu Attila,  anexat la prezenta.

(2) Autoritatea executivă, prin structurile sale specializate va face demersurile necesare în vederea întabulării şi înscrierii în Cartea Funciară a Municipiului Toplita – domeniul public al municipiului Toplița, administrarea operativă a Consiliului local –  a suprafeţei de 7402 mp.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează, Primarul municipiului Topliţa prin: direcţia de urbanism – administrarea domeniului public şi privat și direcţia buget-finanţe  din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

          Art.3: Prezenta se comunică Primarului municipiului Topliţa, Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, celor menţionaţi la art. 2, OCPI Harghita prin grija Direcţiei urbanism – Administrarea domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.                                     Topliţa la, 31.07.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN         SECRETAR  GENRAL UAT– CIOBANU MIHAI

anexa hot 160

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut