HOTĂRÂREA NR. 159/2023 Privind aprobarea proiectului „Implementarea Sistemului Informatic Integrat pentru digitalizarea activității Spitalului Municipal Toplița” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data 31.07.2023,

Având în vedere:

 • Referatul de aprobare nr. 162/21.07.2023;
 • Raportul de specialitate 27958/24.07.2023;
 • Proiectul de hotărâre privind propunerea aprobării proiectului „Implementarea Sistemului Informatic Integrat pentru digitalizarea activității Spitalului Municipal Toplița” și a cheltuielilor legate de proiect;
 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 171/2023;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 28/2023 privind bugetul general al municipiului Toplița pe anul 2023;
 • Bugetul proiectului întocmit de către RomActiv Business Consulting SRL, înregistrat la Primăria municipiului Toplița sub nr. 28144/25.07.2023;

Ținând cont de:

 • OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare;
 • HG nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
 • Ordin MS nr. 2.299/2023 pentru aprobarea Ghidului beneficiarului pentru investiția specifică: I3.3 – Investiţii în sistemele informatice şi în infrastructura digitală a unităţilor sanitare publice din cadrul pilonului II: Transformare digitală – componenta 7: Transformare digitală, investiţia: I3. Realizarea sistemului de eHealth şi telemedicină;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare ;
 • HCL nr.154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;
 • Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
 • Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. 1 , alin. 2 lit. b, d, alin. 7 lit. k, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), alin. (2) si alin. (4) din OUG nr.57/2019- Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă proiectul „Implementarea Sistemului Informatic Integrat pentru digitalizarea activității Spitalului Municipal Toplița” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7 – Transformare digitală – Investiția I.3 Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția : I1.3.3  Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Implementarea Sistemului Informatic Integrat pentru digitalizarea activității Spitalului Municipal Toplița”, în cuantum de 2.966.063,10 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect în sumă de 27.370 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

 Art.4. (1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Implementarea Sistemului Informatic Integrat pentru digitalizarea activității Spitalului Municipal Toplița”, pentru implementarea acestuia în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al UAT Municipiul Toplița.

(2) Despre orice cheltuieli conexe efectuate menționate la alin. 1, Spitalul municipal Toplița va informa Consiliul Local printr-un raport în ședința imediat următoare plății acestora.

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării.

Art.6. Se certifică valoarea de 19018, prevăzută în Anexa 1 – cererea de finanțare, ca reprezentând numărul de prezentări în ambulatoriu în anul 2019, valoarea pentru care se va depune următorul document: Adresa Spitalului municipal Toplița nr. 7984/21.07.2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița nr. 27923/24.07.2023.

Art.7. Se aprobă Acordul de parteneriat nr. 7943/20.07.2023, înregistrat la Primăria municipiului Toplița sub nr. 27919/24.07.2023, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se împuternicește Managerul Spitalului Municipal Toplița, doamna dr. Ioniță Alexandra Dorina să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Spitalului Municipal Toplița și al Partenerului UAT Municipiul Toplița.

            Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Toplița, prin: Direcția buget-finanțe și Spitalul Municipal Toplița.

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Primarului Municipiului Toplița, Direcției Buget-Finanțe, Spitalului Municipal Toplița și se aduce la cunoștință publică prin afișarea pe pagina web a instituției: www.primariatoplita.ro.

Toplița, la 31.07.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                     CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR               SECRETAR GENERAL UAT

                         SEBASTIAN                            CIOBANU MIHAI

ANEXA - Acord parteneriat
Sari la conținut