HOTĂRÂREA NR. 161/2023 Privind aprobarea unei deplasări în străinătate

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară  din data de 31.07.2023 ;

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr.  165/25.07.2023;

Raportul de specialitate nr.  28173/25.07.2023;

Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea unei deplasări în străinătate ;

Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 173/2023;

HCL nr. 28/2023 privind aprobarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2023;

Adresa/invitația din partea orașului Marcali înregistrată sub nr. 27917/24.07.2023;

Ținând cont de :

– HG nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, modificată – art. 2 lit. a, art. 3;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;

– OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată – art. 225 alin. 4 și 5;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și Normele mtodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

– Legea nr. 24/2000 – privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată;

– Legea nr. 199/1997 privind ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În baza prevederilor dispoziţiunilor art. 129 , alin. (l) şi (2), lit.  „e”, alin. (9), art. 139  alin. (3) lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) ,  art. 196 alin. (1)  lit. „a”, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din Oug nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă deplasarea în orașul Marcali, Ungaria a unei delegații formate din 24 de persoane (18 elevi și profesori însoțitori și 6 persoane din partea municipalității), în perioada 10-13 august 2023, pentru a participa la manifestarea Festivalul Națiunilor, organizat în cadrul proiectului OC-JKP/1-2022/358859.

Art.2 :  Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport din bugetul local al municipiului Toplița, conform Hcl nr. 28/2023 – capitol 51.02. Autorități publice și acțiuni externe – articol 20.06.02 Deplasări în străinătate, cu respectarea prevederilor legale specifice, deplasarea efectuându-se cu un microbuz (19 locuri +conducătorul auto), conform ofertei de preț nr. 28152/2023 al SC Dany Trans SRL și cu autoturismul Skoda Octavia (HR-12-BZT) din parcul auto al Municipului Toplița .

Art.3:   (1) În urma efectuării deplasării aprobate conform art. 1, aleșii locali participanți sunt obligați să prezinte la prima ședință ordinară a Consiliului local  o informare despre deplasarea efectuată, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data încheierii deplasării.

(2) În cazul nerespectării obligației de la alin. (1), aleșii locali participanți vor suporta cheltuielile deplasării.

          Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Toplita prin direcția buget finanțe, Viceprimarul municipiului Toplita și consilierii locali  – membri ai delegației.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică primarului municipiului Topliţa, Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Viceprimarul municipiului Toplita, direcției buget-finanțe şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Topliţa la,  31.07.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN          SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut