HOTĂRÂREA NR. 16/2023 Privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 31 ianuarie 2023,

Având în vedere:

  • Referat de aprobare nr. 14/10.01.2023;
  • Raportul de specialitate nr. 935/10.01.2023;

–           Proiectul de hotărâre privind propunerea aprobării numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2023;

–             Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.  18/2023;

În conformitate cu :

–       HG nr. 427/2001 pentru aprobarea  Normelor metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, modificată – art. 5 alin. 1 și art. 6 alin 1 și 2 din anexa nr. 1;

–     Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,  republicată și modificată – art. 40 alin. 1, art. 44 lit. a și lit. b;

–           Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale, modificată – art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 9 ;

–      Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată;

–       Legea nr. 368/2022 – Legea bugetului de stat pe anul 2023 – art. 5 alin. 3 lit. b coroborat cu prevederile art. 20 al OUG nr. 103/2013;

–      Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată –  art. 23 alin. 1  și alin. 2;

–   Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată.

  • Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeana a autonomiei locale;
  • HCL nr. 154/2012 –Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;
  • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. 1 şi 2, lit. a și d, alin. 7, lit. b,  art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc, art. 196 alin. 1 lit. a si art. 197 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ, modificată:

H O T Ă R Ă Ş T E :

               Art.1: (1) Se  aprobă  un număr de 101 de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați cu contract individual de muncă pentru anul 2023.

(2) Numărul de posturi aprobat la alin. (1) va fi actualizat periodic prin hotărâre de consiliu local, în funcție de cererile depuse de solicitanți în vederea încadrării ca asistenți personali pentru  persoanele  cu handicap grav.

(3) Sumele necesare asigurării drepturilor salariale pentru numărul de asistenți personali aprobat la alin. (1) se vor suporta conform prevederilor art. 5 alin. 3 lit. b din Legea nr. 368/2022 Legea bugetului de stat pe anul 2023, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, precum și din bugetul local.

 Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Topliţa prin: direcţia buget – finanţe, serviciul resurse umane  şi Direcția de Asistență Socială Toplița.

Art.3: Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa,  celor de art. 2  şi se publică pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la:  31.01.2023.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

Consilier local – NEGREA GHEORGHE ALIN                    SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                               CIOBANU  MIHAI

Sari la conținut